Aktualności:

"Batman Knightfall: Upadek Mrocznego Rycerza. Tom 2" w sprzedaży od 27 lipca.

Menu główne

Ogólna dyskusja o grach

Zaczęty przez Huntersky, 07 Sierpień 2008, 00:23:17

Funky

Oglądam u Sarge`a najnowsze "Call of Duty" i pod względem fabularnym ta gra jest robiona dla typowych jankeskich idiotów. Wojna Ameryki Południowej z USA na terenie Jankesów (gdzie Latynosi za flagę mają symbol UE) jest takim samym idiotyzmem jak desant Korei Północnej na Stany (też użyte w pewnej grze, niestety zapomniałem tytułu). Z fajnej strzelanki która pokazywała II Wojnę lub Zimną Wojnę w "Black Ops" seria przeistoczyła się w totalnie sztuczny twór (z wymyślonymi wojnami w przyszłości). No cóż niestety gimbusom i innej młodzieży to nie przeszkadza liczy się tylko nawalanka bez jakiejś przyzwoitej fabuły. To samo dotyczy "Battlefielda 4" w którym fabuła jest tak samo drętwa co w poprzedniej części. Nie zdziwie się jak w następnych częściach zobaczymy atak teletubisiów z kosmosu kontra dzielni Marines ::)

Rafalinda

#661
Witajcie, dawno nie pisa?em bo ostatnio znów siedz? w grach wideo. Nadrabiam zaleg?o?ci, gram w nowe i stare oraz na bie??co ?ledz? informacje o nowych konsolach. Jako, ?e obie ju? zadebiutowa?y i obie pierwszego dnia sprzeda?y si? w ilo?ci miliona, mo?na uzna? za udany start dla obu firm. Powiedzia?bym, ?e z przewag? dla Playstation 4, gdy? ten 1 milion sprzedano w samej Ameryce Pó?nocnej, natomiast mln. Xboxów  roz?o?y? si? na 13 krajów. Sony bierze Ameryk? szturmem, wi?c wielkie gratulacje!!!

No dobrze ale co ju? wiemy o nowych konsolach?

1. Playstation 4:
a) Remote play - czyli streaming gier z konsoli na PS vit?, oraz streming swojego gameplaya na Twitch'a w czasie rzeczywistym i mo?liwo?? ogl?dania go przez innych znajomych, ?eby zobaczy? jak wygl?da nowa gra lub jak przej?? dany etap, tudzie? jakiekolwiek inne zastosowanie wam przyjdzie do g?owy. COOL stuff, bez w?tpienia.
b) Wykorzystanie Gaikai, która w przysz?o?ci da nam mo?liwo?? grania w stare gry z poprzednich generacji, równie? za pomoc? stream. Tym na razie bym si? nie jara?, gdy? aby to poprawnie dzia?a?o trzeba mie? niesamowicie dobrze rozwini?t? struktur? sieciow? i szybkie ??cze. Amerykanie i Japo?czycy pewnie kiedy? z tego skorzystaj? my?... szczerze w?tpi?.
c) Wykorzystywanie urz?dze? typu tablet czy telefon komórkowy do interakcji z konsol?. Mo?na nawet w??cza? i wy??cza? za pomoc? tych urz?dze? swoje PS4 lub kupowa? gry itd. oraz wykorzystywa? je w samych grach jako dodatkowy kontroler supportujacy graczy. Najfajniej pokazano to za pomoc? gry The Division, gdzie graczka tabletem obs?ugiwa?a drona wojskowego, ?eby oznacza? cele, ostrzeliwa? je lub uzdrawia? innych graj?cych. Cool Stuff.
d) Us?uga Playstation Plus jest jedna dla wszystkich urz?dze? Sony.
e) mo?liwo?? wydawania komend g?osowych dla konsoli, lecz póki co w bardzo ograniczonym zakresie. Sony obiecuje w przysz?o?ci rozwin?? t? zdolno??.
f) Czat g?osowy. Nareszcie u?ytkownicy Playstation b?d? mogli pokrzycze? na siebie nawzajem podczas grania ;)
g) Bardzo szybka mo?liwo?? podzielenia si? gameplayem za pomoc? przycisku Share. PS4 zapisuje na bie??co ostatnie 5 minut gameplayu i za pomoc? tego przycisku przerywamy gr?, wtedy szybko mo?emy uda? si? do ostatniej rozgrywki i edytowa? dany zapis i od razu pos?a? go na jaki? serwis spo?eczno?ciowy. Nie pami?tam dok?adnie czy PS4 od razu b?dzie zintegrowane z Facebookiem czy Youtube, ale na pewno b?dzie. Fajnie, ?e ten przycisk jest. inaczej trwa?o by to nieco d?u?ej.
h) Mo?liwo?? grania w gry podczas ich ?ci?gania. Wystarczy za?adowa? kawa?ek gry i ju? mo?na j? uruchomi? po np 90 sekundach. Bardzo dobra i wa?na funckja, gdy? nowe gry zajmuj? powy?ej 30Gb danych i b?d? si? ?ci?ga? na prawd? d?ugo. COOL STUFF!

2. Xbox 1.
a) obs?uga interfejsu za pomoc? komend g?osowych, która nie jest opcj? dodatkow? tylko integraln? cz??ci? obs?ugi interfejsu. Mo?e by? to postrzegane jako wada dla kogo? kto nie chce krzycze? do telewizora. Tzn mo?na obs?ugiwa? interfejs za pomoc? pada lecz kilka opcji jest troch? za bardzo zakopanych i zabiera cenne sekundy by j? uruchomi?. Np. konsola nagrywa na bie??co ostatnie 30 sekund rozrywki i jak chcemy je zachowa? to trzeba pauzowa? gr?, wyskoczy? do g?ównego menu, przej?? do opcji wybra? odpowiedni? opcj? i tam dopiero wykona? czynno??. Natomiast krótk? komend? g?osow? (xbox record that) nie przerywaj?c rozgrywki robimy to w u?amku sekundy. Nie musimy tego edytowa? od razu, mo?emy do tych zapisów wróci? pó?niej i zrobi? krótki filmik nawet uzupe?niaj?c go naszym komentarzem i obrazem dodaj?c jakie? g?upie miny itd.  Cools Stuff.
b) Wykorzystywanie urz?dze? typu tablet, telefon komórkowy w dok?adnie ten sam sposób, który opisa?em powy?ej w PS4.
c) Mo?liwo?? obs?ugi wszystkich urz?dze? zintegrowanych z X1 za pomoc? komend g?osowych, tzn Tv, kablówk?, wzmacniacz audio itd. X1 wykrywa te wszystkie urz?dzenia, integruje si? z nimi i mo?na zapomnie? o pilocie. Po prostu mówimy "xbox On" i wszystko uruchamia si? jednocze?nie, konsola, Tv, Wzmacniacz, mówimy "Volume Up/Down" i konsola ?cisza lub pog?a?nia o 2 stopnie nasz zestaw lub sam telewizor. Cool Stuff. Póki co wykryto jedn? wad?, bo np je?li wcze?niej w??czymy ju? Tv to po wydaniu komendy "Xbox On", konsola uruchomi siebie, wzmacniacz ale wy??czy przy tym Tv :D.
My?l?, ?e to akurat da si? naprawi? w przysz?o?ci jak?? ?atk?, a na razie trzeba si? b?dzie pilnowa?.
d) Stream gry na Twitch podobnie jak w PS4, tylko póki co opcja niedost?pna przy premierze.
e) Jedno konto "Gold" dla wszystkich u?ytkowników danej konsoli. Mo?na si? ?mia? (a nawet nale?y), gdy? Microsoft tak hojny nie by? i ka?dy profil musia? mie? swojego oddzielnego "Golda" przy uzytkowaniu 360tki. Nareszcie.
f) Snap. Czyli takie picture in Picture tylko bardziej zaawansowane. Mo?na wykonywa? dwie czynno?ci na raz, wydaj?c komend? "Xbox Snap+cokolwiek Tv, Inetrent explorer, Hulu itd. Fajna opcja gdy np zatniemy si? w jakiej? grze. Gramy i mówimy "Xbox Snap Youtube" a potem na tubisiu wywo?ujemy np walkthrough wied?mina i zagadk? ze zdj?ciem kl?twy rzuconej na Króla. Nie trzeba w??cza? komputera i odpala? internetu tam. Cool Stuff.
g) Skype. Chodzi w 30 klatkach przy rozdzielczo?ci 1080p oraz w 60 przy rozdzielczo?ci 720p. ?wietna sprawa, niestety póki co nie mo?na z niego korzysta? jednocze?nie graj?c w gr?. Tzn nie mo?na go uruchomi? w "snapie", tak jak to pokazywano podczas E3. Szkoda. Ale Microsoft obieca? doda? ta opcj? w przysz?ym roku. Trzymam wi?c za s?owo.
h) Mo?liwo?? grania w gry podczas ich ?ci?gania podobnie jak PS4.

Jak wida? nowa generacja zawita?a i oferuje jeszcze wi?cej ni? poprzednia. Nie da si? ukry? i by?o wiadomo,ju? wcze?niej, ?e je?li chodzi o moc obliczeniow? to PS4 góruje nad X1 i to wida? ju? po pierwszych tytu?ach multiplatformowych. Cod I Battlefield w rozdzielczo?ci 1080p dla PS4 i 720p dla X1. Nie jest to wina tylko i wy??cznie u?ytych pami?ci w obu konsolach ale równie? wynika to z architektury obu systemów. Tym razem role si? odwróci?y i to PS4 jest znacznie prostsze i szybsze w kodowaniu ni? X1. Na szcz??cie nie jest to taka przepa?? jak z procesorem Cell w PS3. Architektura X1 to wci?? Direct X, tylko Nie wiedzie? czemu Microsoft zamiast u?y? szybszej i wydajniejszej pami?ci, u?y? dwóch ró?nych. st?d wi?cej kombinowania dla Developerów. Pewnie chodzi o to, ?e X1 obs?uguje na raz a? 3 systemy.
Na razie jest wielka nagonka na to jak ma?o wydajny jest Xbox One, ale producenci jak i sami developerzy zapewniaj?, ?e konsola jak najbardziej jest w stanie uruchamia? gry w 1080p i w 60 klatkach, czego niektóre gry ju? tego dowiod?y: Forza, Fifa, NBA2K. Póki co nie hejtuje cho? jest to ma?e rozczarowanie w dzisiejszych czasach.

Przejd?my zatem do premier systemów bo jest o czym mówi?. Jedna i druga firma nie unikn??a problemów ze swym sprz?tem. Wszyscy pami?tamy RROD i xboxowcy bali si? powtórki z rozrywki, a tym czasem ten problem dotkn?? konkurencji. Okazuje si?, ?e PS4 ma trzy rodzaje wad:
a) Przegrzewanie si? konsol i wy??czanie si? systemu po oko?o 30 sekundach. Konsola si? uruchamia, zapala si? czerwona dioda sygnalizuj?ca problemy z ch?odzeniem po czym PS4 wy??cza si? i cze??. Jest to prawdopodobnie wina softu i dwóm osobom uda?o ju? si? nawet to pokona? domowym sposobem . Obie osoby u?y?y dodatkowego, pot??nego radiatora i utrzyma?o akceptowaln? temperatur? dla systemu PS4, na tyle d?ugo by ?ci?gn?? patch i uruchomi? konsol? ponownie. Po ponownym w??czeniu wiatrak konsoli pracuje na tak wysokich obrotach jakby mia? zaraz wybuchn?? lecz po kilku sekundach si? stabilizuje i system chodzi normalnie. Niestety nie am ?adnego filmiku instrukta?owego, wi?c nie mam jak si? do tego odnie??.
b) tzw. BLOD czyli Blue Light Of Death. Konsola po w??czeniu nie uruchamia systemu a niebieska dioda miga. Wina hardware'u. Trzeba odda? konsol? do serwisu.
c) Kable niekompatybilny z portem HDMI w konsoli. Wyj?cie jest nieco mniejsze ni? do??czany do zestawu kabel.
Sony og?asza?o, na pocz?tku, ?e problem dotyka jedynie 0,4% konsol i jest akceptowalny. Potem wynik?o ?e problem jest wi?kszy bo dotyka 1% (czyli 10.000 konsol). Niedawno wynik?o, ?e problem dotyczy ju? 4% wszystkich sprzedanych w Ameryce PS4 i prawdopodobnie ta liczba wci?? ro?nie. Plotki mówi?, ?e jest to zemsta pracowników Faxcom, Tajwa?skiej firmy produkuj?cej PS4 na zlecenie Sony. Chodzi o to, ?e pracownicy to studenci, którzy szanta?owani niezaliczeniem studiów je?li si? nie podporz?dkuj? oraz wykorzystywani fizycznie pracuj?c po 16 godzin na dob? postanowili si? odegra? sabotuj?c produkcje tych konsol. Prawdopodobnie teraz produkcja mniej restrykcyjna i bardziej chroniona wi?c miejmy nadziej?, ?e problem zako?czy si? tylko na pierwszej partii konsol.

Niestety premiera Xbox One równie? nie obesz?a si? bez zgrzytów. Dochodz? s?uchy, ?e sporo modeli X1 ma problem z nap?dem BluRay, który nie czyta gier i wydaje dziwne d?wi?ki:
https://www.youtube.com/watch?v=lOPcMT5DHWY

Jeszcze nie wiadomo ile konsol cierpi na t? niedogodno?? i czy nie chodzi tu tylko o partie "Day One Edition" W ka?dym b?d? razie gwarancja jest i Microsoft natychmiast wymienia na nowe egzemplarze.
Jeden z u?ytkowników nie chcia? czeka? kolejnych dni wi?c rozkr?ci? (trac?c gwarancj?) i nareperowa? sam. Twierdzi?, ?e usterk? jest podajnik, który nie podaje p?yt bo jest ?le zmontowany, Poprawi? z?batk? i wszystko hula. Ja jednak wola?bym odda? to do serwisu :)
Poza tym warto odda? do serwisu, bo Microsoft obdarza w?a?ciciela takiej konsoli darmow? gr?. Do wyboru, Forza 5, Dead Rising , Zoo Tycoon, Ryse Son of Rome.  YEY!

A wracaj?c do pozytywnych wie?ci, to poszed?em wczoraj do Starego Browaru i testowa?em PS4 :)
By?em, widzia?em i pada zmaca?em. Jestem absolutnie zachwycony nowym kontrolerem PS4. Jest wspania?y i pozbawiony wszystkich dolegliwo?ci poprzednika. Triggery s? rewelacyjne i dzia?aj? lekko ci??ej, ga?ki analogów s? wkl?s?e i dzia?aj? lekko ci??ej, pad jest nieco wi?kszy i le?y w d?oni idealnie, cho? nie jest na tyle du?y by osoby z ma?ymi r?czkami mia?y gorzej. Po prostu ma?e cudo. Od tej chwili wojna na pady nie istnieje bo nowy Dual Shock jest Perfect i nie mo?na mu ni? zarzuci?. Tak przynajmniej my?la?em, dopóki nie przeczyta?em tego :(

http://www.chip.pl/news/sprzet/konsole/2013/11/pady-od-playstation-4-rozpadaja-sie-w-rekach

Qcze mam nadziej?, ?e to nieprawda, albo jakie? pojedyncze przypadki ?le traktowanego pada.

Ja osobi?cie zach?cam (kto ma tak? mo?liwo??) by samemu przej?? si? i zobaczy? konsole PS4 w akcji.
Zamieszczam swoje nagranie, ?eby pokaza? jak wygl?daj? stoiska:

https://www.youtube.com/watch?v=lNUhHL2KinU


Leon Kennedy

Czy ktoś może wie jak wykonać tzw. fan test,( chodzi o uruchomienie wiatraczka na najszybszych obrotach w celu wydmuchania kurzu ), ale na ps3 super slim, na dwóch poprzednich wersjach problemu nie ma.

Rado

Chciałbym gorąco polecić grę "Alien Isolation". W szczególności ludziom, którzy preferują klimat i atmosferę grozy ponad wszystko i bardzo w szczególności ludziom, którzy stawiają pierwszą część filmowego Obcego na piedestale. W dobie tych wszystkich wcześniejszych FPS-ów, w których to rozwalało się tony Obcych za pomocą pierdyliarda broni, nie sądziłem, że można jeszcze zrobić tak dobrą grę, w której przeciwnikiem jest dosłownie jeden Alien. I do tego trzeba sobie z nim radzić praktycznie bez broni i szukać sposobów na odwrócenie jego uwagi lub po prostu chowanie się przed nim. Naprawdę świetna gra, która bardzo dobrze wpisuje się w filmowe uniwersum i czerpiąca z niego najlepsze elementy. Do tego jest rewelacyjnie udźwiękowiona i ma piękną grafikę.


Leon Kennedy

Ja juz nie mogę się doczekać grudnia i wsiąknięcia w Evil Within. A Aliena pewnie odpuszczę mimo, że klimat w sam raz dla mnie, to jednak awersja do gier z oczu robi swoje...

Shadow of the Bat

@Leon Kennedy

Nick i avatar zobowiązują byś zagrał w najnowszą grę twórcy Residenta. ;)

@Rado

Zamierzam kupić Alien: Isolation. Widziałem zapisy rozgrywki i wygląda to genialnie. Odtworzyli wszystkie szczegóły z filmu, łącznie z ekranami kineskopowymi. Już dawno nie było naprawdę strasznej gry z Ksenomorfami. Generalnie lubię też serię Alien vs Predator. Jedynka potrafiła naprawdę nastraszyć podczas gry Marinsem. Zresztą AvP2 też było genialne. Kolejna część z 2010 roku już tak świetna nie była, ale tez grało mi się przyjemnie. Zwłaszcza Predatorem.

LelekPL

Alien Isolation też na pewno kupię, ale poczekam na Steam Summer Sale. Póki co mi się nie pali.

Rado

No niestety. Gra jest dość droga, chociaż jest długa i z pewnością nie będą to wyrzucone pieniądze. Dużo zabawy i to nie tylko z Alienem, ale również z ludźmi i androidami.

Co do tych gier z serii AvP, to w pierwszą część również się zagrywałem i przechodziłem wszystkie możliwe kampanie. Gra dawała dużo emocji. Człowiekiem, moim zdaniem, gra się zawsze najprzyjemniej. Z drugiej części pamiętam, że odtworzono cykl narodzin Obcego, łącznie ze sceną "wychodzenia" z brzucha nosiciela - mocne to było. W tę wersję z 2010 roku nie grałem.

Shadow of the Bat

Kampania Obcego to był tak naprawdę pełen symulator Ksenomorfa. :D Ogólnie sporo scen z dwójki nadal mam w pamięci. Np moment w pierwszej misji marines gdzie wędrujesz ciemnym korytarzem, nerwy masz napięte jak postronki, a tu nagle z sufitu z hukiem spada rura z kablem do złudzenia przypominająca Obcego. Wiele osób z którymi o tym rozmawiałem zgodnie wspominało, że w popłochu wpakowali w tę rurę cały magazynek. :D

Trójkę mogę Ci z czystym sumieniem polecić. Nie jest to w żadnym razie dzieło wybitne, ale daleko mu do słabego Aliens: Colonial Marines. AvP da Ci kilka(naście) godzin dobrej gry w świecie Alienów. Tak jak w poprzednikach są trzy kampanie w tym bardzo dobra, moim zdaniem, kampania Predatora.

Leon Kennedy

Kurczę, miał być The Evil Within, a tu z powodu 20 lecia Sony zakupiłem: MGS, Silent Hill, Miedevil i Crasha... Tytuły z szaraka, oczywiście... chyba zwariowałem...

Rado

Czy ktoś z forumowiczów gra w "The Culling"?

LelekPL

Kto? ju? gra? w No Man's Sky?

Leon Kennedy

Nie i nie  ;D No Man's Sky przesadzi?o z cen?...

Leon Kennedy

Teraz trochę z innej beczki. W sobotę wysiadała mi ps4, a mianowicie port hdmi, brak obrazu... Oddałem pod gwarancję, ale jest możliwość, że będę musiał zapłacić, czy ktoś już miał takowy problem i oddał pod gwarancję, a jeżeli oddał gdzieś indziej do naprawy, to ile mu wyszło do zapłaty?

Night_Wing [usunięty]

Witam!
Mam dręczące mnie od wielu dni pytanie:
W swoim na tą chwilę obecną skromnym budżecie przewidziany mam wydatek ok. 150 do 250zł na dobre  Headsety Gamingowe! Interesuje mnie coś solidnego, oczywiście słuchawki nauszne z mikrofonem najlepiej nie sztywnym i takim, który można wyjąć, gdyby naszła mnie ochota na obejrzenie filmu itd. Chciałbym by świetnie brzmiały, porażały wręcz bassem i niskimi Tonami oraz przestrzennością dźwięku.Przydałoby się by miały jeszcze Kabel ale taki w miarę solidny oraz by były wygodne, by nie było sytuacji, że pogram ok 1h i już mnie uszy bolą z powodu obciskania i źle leżących słuchawek i ogólnie sztywniejącej od tego szyi . To musi być taki sprzęt, że aż zachęca do grania

Moje propozycje:
http://www.emag.pl/sluchawki-gaming-7-1-ravcore-hellion-ravslu45221/pd/DGWBY3BBM/?utm_campaign=wszystkie&utm_content=12186725&utm_medium=Feed&utm_source=Ceneo.pl] [url]http://www.emag.pl/sluchawki-gaming-7-1-ravcore-hellion-ravslu45221/pd/DGWBY3BBM/?utm_campaign=wszystkie&utm_content=12186725&utm_medium=Feed&utm_source=Ceneo.pl[/url]

http://www.emag.pl/sluchawki-razer-kraken-usb-rz04-01200100-r3m1/pd/D9YM3MBBM/?ref=similar-exp_center-1_4&recid=ixygkmlu-5i7m63fsur9-C.c17_a185.S.SIMILAR-1y6wcv3

https://www.morele.net/sluchawki-sharkoon-shark-zone-h40-4044951016198-735928/

https://www.morele.net/sluchawki-razer-kraken-pro-neon-blue-rz04-00870800-r3m1-654734/

https://www.net-s.pl/index.php?id=3&c=714&g=260051&n=Genius-sluchawki-HS-G700V-with-microphone-wibracje&w=c

Jakbyście mieli pomysły na jakieś nie dobre, ale bardzo dobre headsety ;D ;D, które jakością dźwięku i tak jak pisałem powyżej wbijają w fotel , to dajcie z nać. Przyda mi się opinia użytkowników typowo profesjonalnych gamingowych słuchawek. 8) 8) 8)