25 Marzec 2019, 12:54:38

Aktualności:

Trwają zmiany na forum. Z czasem zostanie udostępniony styl bardziej odpowiadający klimatowi BC.


Supergirl

Zaczęty przez Leon Kennedy, 14 Maj 2015, 14:51:09

Leon Kennedy

Miała jeden drobny romansik i jak oczywiście pojawiają się tego typu akcje, to jednak nie są one takie złe i nachalne. Przynajmniej mnie jakoś specjalnie nie wadziły  ;) Chodź wątek Kara, Jimmy i Lane ( siostra Lois ), był słaby, ale na szczęście już zakończony. Zabieram się zaraz za 5 i 6 epizod Supergirl, a potem crossover.

CytujI może dobrze, że Dzikos( czy Dzikus?) zginął i nie wymazał czasu do punktu, w którym na nowo mógłby napisać historię Ziemii


Mimo wszystko polubiłem tą postać, jego maniery i głos były świetne  :)

CytujBędzie śmiesznie, i ciekawie: Liga Bohaterów??, mignął w trailerze Reverse Flash i jak zwykle prof. Stein , który zawsze z werwą podjarany każdym przemieszczeniem się  w czasoprzestrzeni, każdą napotkaną tam osobą i technologią.


Oj będzie, Reverse Flash, a Stein w pewnym odcinku przejdzie samego siebie  :D Wybiorą się wtedy w czasy wojny secesyjnej.

Night_Wing

Cytat: Leon Kennedy w 30 Listopad  2016, 15:48:41
Oj b?dzie, Reverse Flash, a Stein w pewnym odcinku przejdzie samego siebie  :D Wybior? si? wtedy w czasy wojny secesyjnej.


Nie ma to jak dobra i nieziemsko nietypowa i prze-sympatyczna i pozytywna relacja mi?dzy Jeffersonem a prof. Steinem. Oni tak si? szanuj? i czuj? do siebie zaufanie i szacunek, ?e Stein pozwala mówi? do siebie Jeffersonowi ,,Grey" w polskim t?umaczeniu : Siwek - I to mi si? podoba- ta lu?na atmosfera, która pomi?dzy nimi pasuje. M?odzie?cza porywczo?? i brawura by?ego futbolisty w po??czeniu z do?wiadczeniem powag? i momentami totalnym chillOutem Steina daje nam Duet jakiego w Sci-Fi - w filmach czy to serialach nie by?o - i który na d?ugo zapadnie mi w pami?ci..

Stein m?drze zrobi? daj?c wychowance Ras al Ghula - White Canary pod opiek? sterry Waveridera - m?dre decyzje- tylko i wy??cznie je?li chodzi o posta? profesorka do tej pory w LoT - i to jest pi?kne, ?e ta jego profesorska wiekowa m?dro?? miesza si? czasami z przezabawnymi jego  gagami i humorem . Nie wyobra?a?bym sobie np. Firestorma bez niego, ani w ogóle momentu gdyby znikn?? z tego serialu - toby wszystko straci?o sens.  ::) ::) ::)

A odno?nie DC's Legends of Tomorrow najnowszych odcinków to ja stan??em na 3 odcinku 2-go sezonu i zaraz migiem zabieram si? za odcinek 4-ty, i z tego co widzia?em w trailerze to 4-ty odcinek b?dzie w?a?nie chyba o czasach wojny secesyjnej.

Jestem w totalnym szoku po 3-cim odcinku, gdy w czasach feudalnej, XVII wiecznej Japonii Palmer straci? Kostium Atoma- no i co teraz , jak zareaguje po tym zwyci?skim pojedynku z Shogunem - kombinezon Atoma pierdut ! hmm...b?dzie co? nowego.???

Night_Wing

No tak, Ray Palmer ju? dawno odzyska? kostium Atoma, zbroj? zasilan? Energi? - skondensowanym paliwem  z gwiazdy kar?owatej. Sta?o si? to bodaj?e w odcinku 7 gdy w swoim Serialu : Legendy przenios?y si? w czasie do Star City 2016 roku by zmierzy? w kolejnej potyczce z Dominators - naje?d?cami z Kosmosu, którzy wykryli na Ziemi zag?szczenie MetaHumans i musieli si? ich pozby?, gdy? twierdzili, ?e zagra?aj? im samym i du?ej liczbie sektorów Wszech?wiata. Stra?nicy czysto?ci Ras Istot Inteligentnych? Podobny Motyw mieli?my w serialu animowanym: X-men 1992-97, który lecia? w pami?tnych 90's 8) na Jetix. A w kreskówce opowiadaj?cej o losach wybitnie uzdolnionych, obdarzonych genem X mutantów, mieli?my do czynienia z FOH (Friends of Humanity) -  organizacj? nie akceptuj?c? w ,,Cywilizowanym" ?rodowisku : Mutantów.

Id?c  podobnym tokiem rozumowania, natrafiamy na serial SuperGirl, w którym samozwa?czym Obro?c? ludzko?ci, który bardziej jej w ko?cu szkodzi ni? daje po?ytku jest CADMUS.

Najdziwniejsze w tej pseudo-intstytucji jest to,i? nie wiadomo dlaczego akurat CADMUS nazywa si? CADMUS, a nie inaczej. Mi, przynajmniej  nie wiadomo. Sk?d si? wzi??o okre?lenie dla tej Organizacji, która zosta?a zapocz?tkowana  przez Lexa Luthora i Lillian Luthor, która co? mi si? wydaje jest raczej Macoch? Lexa ni? biologicznym rodzicem? Cadmus a? krzyczy tym swoim materia?em, który Hakerzy umie?cili m.in. w Sieci i telewizji National City , przez któr? dosta? si? do ka?dego odbiornika w mie?cie. Kilkunastosekundowy spot z obrazkami Anarchii, zniszczenia, Upadku Spo?eczno?ci i wygenerowanym g?osem mówi?cym o Supergirl i Superman'ie jako ,,obcych naje?d?cach" - jednych z kosmitów tak licznie obecnych na naszej Planecie, którzy gdy przyjdzie taki czas, zdadz? sobie spraw? z w?asnej pot?gi, i którym nie b?dzie si? op?aca?o chroni? s?abych podmiotów ludzkich przed licznymi zagro?eniami. Zamiast tego zrobi? z gatunku cz?owieka swoich poddanych. Zniewolenie, i st?amszenie, To czeka ca?y ?wiat je?l nikt nie sprzeciwi si? tak pot??nym Istotom. Cadmus, mo?e nie bezpo?rednio, ale wida?, ?e grozi Populacji National City, zaznaczaj?c, ?e je?li b?d? pomaga? ,,kosmitom" zamieszkuj?cym Ziemi?, a szczególno?ci ich miasto, b?d? ukrywa? ich to?samo??, to spotka si? to ze stanowcz? i agresywn? odpowiedzi? ze strony tej Organizacji. Zwyk?y ,,Kowalski" zginie razem z ,,Obcymi".

Z CADMUSEM wi??e si? Metallo - cyborg w ok.80% sk?adaj?cy si? z tytanowego endoszkieletu, ale z ?wiadomo?ci? i mózgiem osoby, z której powsta?. Rdze? zasilaj?cy stanowi nie serce (?) ale Izotop Kryptonitu, którego pocz?tkowo pozyskiwano z naturalnej formy, kradn?c go z D.E.O. a potem syntezuj?c w Laboratorium. Skoro mamy Metallo to i mamy Cyborg Superman- prawdziwego m?ciwego Hanka Henshawa, zupgradowanego i zamienionego w mechaniczne monstrum, które tak samo nie mo?e znie?? Istot Obcych na ?wiecie co Lillian Luthor i CADMUS.

Supergirl s02e14 zrobi? na mnie niesamowite wra?enie:

To w?a?nie Jeremiah Danvers - ojciec Alex i Kary, powstrzyma? Hanka Henshawa przed zabiciem Green Martiana. Potem znikn??, by po prawie 15 latach nieobecno?ci by? uwolnionym do zbrodniczego CADMUS i zjawi? si? w D.E.O z wr?cz pal?c? ch?ci? zostania tym Agentem co dawniej, tym cz?owiekiem, który broni? ludzko?ci przed ró?nymi zagro?eniami. Co? by?o jednak nie tak. Mon-El mia? racj? co do intencji Jeremiaha. Dopiero gdy dr Danvers zaatakowa? Zielonego Marsjanina wysz?o na jaw jak bardzo CADMUS spra? mu mózg i zdanie skierowane do Alex ,,Robi? to dla dobra naszej rodziny" nabra?o sensu. Czy Instytucja Luthorów rzeczywi?cie a? tak go zmieni?a, ?e zacz?? wyznawa? Ide?, ?e Ziemia jest domem tylko rasy ludzkiej, a ka?da Istota Obca nie ma na niej prawa bytu, gdy? nie zna si? skali jej mo?liwo?ci i mo?e stanowi? potencjalne zagro?enie dla rozwijaj?cych si? Pa?stw. Czy taki by? od samego pocz?tku, nawet gdy Jeremiah zacz?? pracowa? dla D.E.O? Chcia? ochroni? swoj? rodzin?, ale t? ,,ziemsk?", bez Kryptonianki Kary :-[ :-[Jeden podstawowy i fatalny ruch Zielonego Marsjanina! Mia? w?tpliwo?ci co do Jeremiaha Danversa i domy?la? si?, ?e nie mo?e by? tym dawnym, s?ynnym agentem, ratuj?cym mu ?ycie przed Hankiem Henshawem, którego wygl?d  przyj??. Czemu, wi?c dzi?ki swoim zdolno?ci telepatii nie wnikn?? do umys?u Jeremiaha? Dlaczego nie spróbowa? si? dowiedzie? co tak na prawd? spotka?o go przez ostatnie 14 lat? Zamiast zrobi? to na pocz?tku, próbowa? tego dokona? prawie po fakcie. Stwierdzi? wtedy, ?e nie móg? wedrze? si? do jego umys?u z powodu psychicznej blokady. Katastrofalne posuni?cie. Trzeba by?o spróbowa? tego, od razu po zjawieniu si? Jeremiaha w D.E.O. Uchroni?by Agencj? od skradzenia Listy ,,Istot Obcych" zamieszkuj?cych Ziemi? i National City. Porobi?o si?, i to bardzo nieprzyjemnie. Zobaczymy jak z tego wybrnie D.E.O i czy rzeczywi?cie Mon-El ukrywa swoje realne Ja? Kim tak na prawd? jest? Mo?e  by?a to sprytna zmy?ka Danversa?


Leon Kennedy

Narobiłeś mi ochoty, aby znów zabrać się za lolejne epizody  :) Jestem chyba po 10 czy 11-epizodzie. A tutaj widzę, że Dean w końcu ma coś więcej do zagrania. Kurczę, Teri Hatcher również się pojawi w serialu, ale fajnie byłoby tą dwójkę znów razem zobaczyć !!!

Night_Wing

Cytat: Leon Kennedy w 12 Marzec  2017, 04:13:51
Narobi?e? mi ochoty, aby znów zabra? si? za lolejne epizody  :)


Tak jak mieli?my w Supergirl s01e18 lekki Crossover z  Flashem, w którym Barry szuka? pomocy ze strony Kary Zor El, tak teraz -  s02e16 -  równie? mamy Crossover, ale dwuodcinkowy. Zacznie si? od Supergirl, a sko?czy na ,,The Flash". https://www.youtube.com/watch?v=dz_fwmug8R4

Spoiler
Ciekawi mnie jedno. Skoro Jeremiah Danvers zorientowa? si?, ?e to co robi Cadmus jest z?e, i ?e chce wys?a? w przestrze? kosmiczn? wi?kszo?? schwytanych obcych, to czy to b?dzie na pewno oznacza?, ?e definitywnie sko?czy z t? ,,Samozwa?cz?" Organizacj?, chc?c? wypleni?, wypali? z?o jakim wed?ug niej s? przedstawiciele ,,obcych" cywilizacji na ,,Ich" Ziemi?

Wyjdzie na Jaw kim jest Mon-El,  a raczej jak jest Daxamit?, to co takiego zrobi?, ?e a? tak to ukrywa,  i kim s? Ci ludzie: m.in. ten jegomo??, który tak bardzo poszukuje Mon-Ela, a gra go z tego co si? przygl?dam Kevin Sorbo - czyli dobrze nam znany odtwórca roli  Herkulesa. Dziewczyna Winna pono? narobi Schottowi niez?ych problemów
[close]


Gdzie jest Cat Grant? Nie mog? si? doczeka? jej powrotu. Uwielbiam t? jej w?adczo??, Impertynenctwo i kokietk?, któr? Odstawia. To jej ,,Chop - Chop", stanowczo?? i si?a charakteru w tak skromnym ciele. Je?li nie b?dzie jej w 3-cim sezonie to mo?liwe, ?e zrezygnuj? z ogl?dania tego serialu. ::)
Maxwell Lord. To jest dopiero zagwozdka. Gdzie znikn?? ten aka odpowiednik Tony'ego Starka?

Night_Wing

D?uga przerwa zrobi?a Supergirl nad wyraz dobrze. Po prawie miesi?cu roz??ki z ?wiatem National City, dostali?my  odcinek, w którym pocz?tkowa sielanka Kary Zor-El i jako superbohaterki i jako panny Danvers nie trwa?a zbyt d?ugo. Dziennikarska ciekawo?? i przyja?? z Len? Luthor, której samo nazwisko nie pozwala wyj?? z cienia swojego brata i pokaza? lepszej strony klanu Luthorów - chyba,?e ma inne intencje -  powoduje, ?e odkrywa du?o szersz? intryg? Biomax Spheerical ni? pocz?tkowo przypuszczano. Nie chodzi?o ju? o stworzenie nanotechnologii, która mia?aby  zastosowanie w leczeniu najci??szych chorób: w tym raka czy schorze? genetycznych - czyli naprawa skutków mutacji na poziomie struktury DNA, lub udzia? w u?atwianiu codziennego ?ycia: inteligentne Nanity + materia programowalna pozwoli?yby np. na odtworzenie dowolnego stroju na powierzchni cia?a i to jeszcze idealnie dopasowanego.  Szef ,,Spheerical Industries" poprzez wstrzykni?cie sobie do krwiobiegu tysi?ce nano-maszyn, poszed? dalej.Niestety, Nie by?o ?adnych prób zgodnych z FDA. By?a tylko jedna, która dla prezesa tego koncernu biotechnologicznego  - granego przez Rahul'a Kohli, w serialu IZombie: popularnego Dr Raviego - mia?a fatalne konsekwencje. Rój jak to rój, ewolucja mu nakazuje, by kto?  nim  kierowa?.
Dawny partner Leny Luthor nie wiedzia?, ?e sam sk?adaj?c si? z setek tysi?cy takich technologicznych drobinek zabija? ?wiadków, niewygodnych dla ,,Spheerical Industries". A wszystko to dla ci?g?ego wzrostu konsumpcjonizmu i  chorego finansowego zysku. Po tym odcinku, w którym brakowa?o mi Mon-ela, bo ten wci?? jest chyba ,,kur? domow?", zastanawiam si? czy ,,Luthorska" krew po kontakcie Leny z Rhe? - Królow? Daxam , zacznie na nowo ?wawo p?yn?? w jej ?y?ach. Co z takiego uk?adu wyniknie?

Leon Kennedy

Bardzo przyjemny epizod  :). W sumie Supergirl jest super w swoim drugim sezonie :D Oczywiście są pewne problemy, ale gdy tylko jest Kara na ekranie czy aktorzy znani z innych starszych produkcji jest po prostu super. Cholera nawet Olsen jako Guardian daje radę! Już nie mogę się doczekać finału!! Ze zdjęć z ostatniego odcinka widać jak Kara walczy z Clarkiem  :) Super!

Night_Wing

Troch? mi brak tej wynios?o?ci Sassy Cat Grant, jej Chop-Chop w stylu :,, Kaerhaaa! ta surówka jest surowa". Pono? szefowa CatCo World Wide Media ma powróci? w okolicach fina?u sezonu, czyli za góra 2 odcinki. Ma si? wyja?ni? co takiego ciekawego porabia?a po za National City.
Kara po nerwówce i mi?osnym rozstroju zwi?zanym z Mon-Elem znów jest sob?, a teraz pytanie: Co takiego Rhea- traktuj?ca Kryptonian i ka?dego kto si? jej sprzeciwi .w tym swojego syna ,podle i du?o gorzej ni? patrz?c na tego kogo? z góry - planuje wobec Leny Luthor? Co? si? b?dzie dzia? skoro zainterweniuje i tak maj?cy pe?no roboty w Metropolis : Kal El..

James Olsen jako Guardian jest ?wietny, a do zabójczego duetu pomagaj?cego Supergirl do??cza jaka? kosmitka - dziewczyna Winn'a Schotta..Czeka nas intryguj?cy fina?.

Night_Wing

Jeszcze przede mną 5-ty odcinek 3-ego sezonu "Supergirl", a już stwierdzam, że ów serial jest obecnie najlepszym serialem z Uniwersum DC od CW. Określenie najlepszy nie jest może wystarczającym wytłumaczeniem tego, jak produkcja "Supergirl" i jako postać i jako serial zmieniła się, i to na dobre w 3-cim sezonie. Odcinek "The Faithful" miał w sobie spory ładunek emocjonalny, tak że związek Maggie z Alex, mimo że lesbijski, był zrodzony z prawdziwe szczerości i nie wydawał się być sztuczny, przyćmiewając w ten sposób relacje między Iris a Barrym z "The Flash". Weźmy też samą Karę Zor-El, której to postać była obiektem kultu, wzrastającej do niebotycznych granic obsesji odķąd, jak potężna istota, Bóg w cielesnej powłoce, uratowała dziesiątki ludzkich istnień z płonącego pasażerskiego odrzutowca, który prawie rozbił się nad National City. Sytuację tą można na swój sposób porównać z fragmentem filmu "Batman vs Superman - Świt Sprawiedliwości", w którym Neil deGrasse Tyson wyjaśniał co oznacza dla gatunku człowieka i naszej Cywilizacji pojawienie się Boga pośród Nas "God Among Us", niczym cofnięcie nas do epoki "przed-kopernikańskiej". I tak po raz pierwszy w filmie o superbohaterach, tak odważnie poruszono kwestię obecności wyższej ewolucyjnie formy życia w naszej kruchej ziemskiej egzystencji.

https://www.youtube.com/watch?v=8oo0qsauXeI

Gdyby tak rzeczywiście było, nasze znaczenie, pozycja we Wszechświecie, uległyby całkowitej zmianie, jakby swoistemu kolapsowi. W przypadku Supergirl kult Boga , który czcił swojego Boga Rao było wprost genialnym posunięciem.


Leon Kennedy

Trzeci finałowy odcinek crossovera zawitał do Supergirl. Był to satysfakcjonujący i emocjonujący finał. Nasz doktorek po raz kolejny nad pisał rzeczywistość, ale tym razem wybrał sobie nowe ciało, ciało ze stali. Superman vs Superman, to było coś miłego dla oka, do tego masa postaci pojawiła się chodźby na chwilkę, Lois wpadła nawet wspomóc naszych... toporem, a to Cisco jako szef klubu bawił się przednio! Zresztą jak chyba każdy ;) Dostaliśmy nawet wytłumaczenie dlaczego nikt nie przejął się Supermanem gdy zatruto atmosferę kryptonitem, a do tego oświadczyny i Lois w ciąży. Odcinek dostaje solidne 8/10 A całościowo 8.5/10.

Night_Wing

"Arrowverse" ma się dobrze, skoro fani - może nie robią to w superlatywach - ale wyrażają się dość pozytywnie do niedawno zakończonego Crossoveru tego Uniwersum, "Elseworlds". Teraz, z dobrymi widokami na przyszłość, a jak wiemy dość ciekawie zapowiada się serial "Batwoman" od "CW" na 2019 rok, możemy wyczekiwać "Crisis on Infinite Earths" - Crossoveru "Arrowverse", który zostanie wyemitowany przyszłej jesieni, i który moim zdaniem wprowadzi dużą ilość zmian: coś na miarę ,,wyludnienia" Uniwersum lub zmiana rzeczywistości, jak w ,,odwróconym świecie". To wyglądałoby rzeczywiście intrygująco. A gdyby tak wszyscy bohaterowie znani z "Arrwoverse" mieszkali na jednej Ziemi, bo przykładowo, po evencie "Crisis on Infinite Earths" istniałby tylko jeden Wszechświat?

Leon Kennedy

Mam nadzieję, że ktoś zginie np. Arrow i byłoby to idealne zakończenie jego serialu. Zaś jedna Ziemia chyba jest pewna i będziemy mieli Krytończyków na naszej ukochanej Ziemii.

Leon Kennedy

Supergirl przedstawiła nam nowego Lexa Luthora granego przez Jona Cryera. Wybór, który wywołał niemałe zamieszanie i nawet wyśmianie... Zawsze wstrzymuje się z oceną, aż do obejrzenia odcinka czy też filmu i dobrze, bo Jon poradził sobie niezwykle udanie. Jego Luthor jest dość diaboliczny i przebiegły, co raczej zaskoczeniem nie jest, ale już jeden z lepszych odcinków całego serialu tak i do tego sprawia, że czas do kolejnego epizodu będzie się trochę ciągnął!

Night_Wing

Na brodę Neptuna! W tych 45-ciu minutach 15-ego odcinka 4-ego sezonu Supergirl, z całym swoim wachlarzem, w punkt podkreślonych zachowań i cech pojawia się Lex Luthor, który w końcu uchyla rąbka tajemnicy wprost ze swoich nie małych, wręcz genialnych zdolności socjopatycznych: manipulacja ludźmi, przekonanie osób o tkwiącej w sobie dobroci, która jest kłamliwa, jadowita i fałszywa, oraz niezwykła inteligencja, którą wykorzystuje on, aby
Spoiler
w wyszukany sposób odzyskać przywilej władzy i sprawowania kontroli tam, gdzie mu to będzie potrzebne, poprzez wykorzystanie leku swojej siostry, który uzdrowił jego organizm, tak, jak ocalił postrzelonego przez niego samego, zresztą, Jamesa Olsena.
[close]
W taki oto wyzierający geniuszem podstępu i mistrzostwa w kalkulacji możliwości wroga, sposób, mówiąc w skrócie Lex ucieka z więzienia i rozpoczyna ,,podbój National City"... i nie tylko. Tak, jak w 15-tym odcinku 4-ego sezonu Supergirl wykreowano Luthora, tak w ogóle powinno się to robić w adaptacjach komiksowych "Uniwersum DC". W tych czterdziestu-kilku minutach otrzymaliśmy iście komiksowy archetyp Lexa Luthora, przynajmniej mnie to przekonało! Niesamowite! Serialowe Arrowverse idzie naprawdę w dobrym kierunku.