27 Styczeń 2020, 06:31:17

Aktualności:

Trwają zmiany na forum.

UWAGA: MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PROBLEMY Z WYSYŁANIEM MAILI Z FORUM


Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Wiadomości - Night_Wing

391
Liga M?odych : to jeden z najoryginalniejszych seriali animowanych DC ostatnich lat!
Te? ogl?da?em i strasznie mi si? podoba?.
Ogólnie ca?y serial by? czym? nowym, by? czym? jak wprowadzenie Teen Titans do ?wiata doros?ych, ogarni?tych bohaterów ( je?li tak mo?na to porówna?)
Mamy tu mówi?c krótko : Lig? Sprawiedliwych w wersji ,,Junior", ale ta ,,M?oda Liga" swoj? odwag? i poczynaniami dorównuje pot?dze swoim doros?ym odpowiednikom.  Najbardziej ze wszystkich postaci z tego serialu polubi?em: Marsjank?. Fajnie, ?e pomys?odawcy i re?yserzy wprowadzili kogo? takiego jak Marsjanka. Marsjanka okaza?a si? , co si? lekko zaskoczy?em - by? blisko spokrewniona z ,,Marsjaninem ?owc?" Jean'em Jaonem (nie wiem jak to si? pisze) i tak samo jak Wujek : Marsjanka posiada?a moce kamufla?u,  siln? wi?? telepatyczn? - przekazywanie informacji ludziom za pomoc? umys?u, przybieranie kszta?tu dowolnej osoby, zdolno?ci lewitacyjne. Sam Jean w którym? z odcinków wypowiada? si?, ?e Marsjanka ma bardzo pot??n? moc, która musi by? kontrolowana i dobrze ukierunkowana, by mog?a z niej korzysta? i  w pe?ni kontrolowa?.

Dla mnie by?o szokiem: moment, w którym Marsjanka pokaza?a SuperBoyowi - sztucznej wersji Supermana, stworzonej chyba w laboratorium B?ysku - swoj? prawdziw? posta? - któr? przyjmuje obywatelka Marsa. Wygl?da?a jak stwór - jak obcy, ale by?a pe?na odwagi, ?e w ko?cu si? nie wstydzi?a i pokaza?a swoje prawdziwe  ja i to, ?e tak? jak? j? dotychczas widzieli jej przyjaciele z ,,Ligi M?odych" by?o wcieleniem si? w ulubion? posta? serialu nadawanego z Ziemi. W sumie fajny by? te? jej brat : chyba Garfield, który te? mia? zielon? Cer? i pochodzi? z Marsa, ale potraafi? przyjmowa? posta? dowolnego zwierz?cia i cz?owieka - w serialu Teen Titans - znany jest jako Bestia.

Tak wi?c mamy ca?? rodzink? Marsjan: Jean Jeana'a - Marsjanin ?owca, Besti? - Garfielda i Marsjank?.

Czarnym koniem tego serialu animowanego okaza?a si? dla mnie: Artemis, której ojcem by? SportMaster - chc?cy m.in. zg?adzi? Lig? Sprawiedliwych, pracuj?cy dla b?ysku. Dopu?ci?a si? zdrady, by ratowa? pó?niej zespó?

Ciekawy by? te? motyw Wodnika, który celowo zdradzi? - by? podwójnym agentem - inwigilowa? B?ysk od ?rodka, gdy? jego Ojciec - Black Manta by? jednym z cz?onków B?ysku i chcia? syna wtajemniczy? do Organizacji.

Sezon 2 sko?czy? si? tak ?rednio, tak, ?e spokojnie mo?na by by?o robi? co? wi?cej z tego.
Dalej nie wiem kto stoi za ,,B?yskiem": czy finansuje go Luthor, czy przewodzi nim : ,,Vandal Dzikos"

A co wy s?dzicie o serialu? ::) ::) ::) ::) ::)
392
No tak: forum chyba służy do tego , żeby dzielić się opiniami, wiedzą, spostrzeżeniami. Nie rozumiem po prostu ludzi, którzy wytykają innym to, że zbyt dużo jest przecinków czy dużych liter w zdaniu, albo zbyt długi tekst.  Jak można mieć do kogoś pretensje o to, że nie zauważył, że dany wątek już wcześniej był. To się go powtórzy i nic się nie stanie. Admini powinni się domyślać, że takie rzeczy się mogą zdarzyć. I chwała wam za to, bo inne fora o tematyce Komiksowej są tak zasyfione, że niektóre posty są sprzed ponad 10 lat. Robicie na prawdę dobrą robotę.

Przepraszam za narzucanie się, po prostu na takim forum to ja jestem pierwszy raz i dopiero ogarniam co i jak, a jak pisałem o transformersach to nawet się nie zastanawiałem i nie patrzyłem w Internet czy jest już info o 5 części. Nie będę za każdym razem, gdy najdzie mnie ochota podzielić się z wami jakąś myślą na forum sprawdzał czy to już miało premierę, czy taki wątek już był itp.

393
Witajcie!

Ostatnio zastanawia?em si? czy twórcy kinowych Transformersów wyprodukuj? nam 5 cz???? Taka my?l nasz?a mnie szczególnie po obejrzeniu sobie Czwartej cz??ci: Age of Extinction. Wcze?niesze cz??ci ogl?da?em wielokrotnie, a cz??? 4-t? obejrza?em w kinie i kupi?em sobie teraz na Blu - ray by m.in. ca?kowicie wsi?kn?? w efekty specjalne, a taki film jak ten zawsze lepiej obejrze? w Full HD

Transformers 4: Age of Extinction wg. mnie by?a najlepsz? dotychczas seri?. Zerwanie z Shia LeBeouf chyba nie by?o a? tak z?ym posuni?ciem jak si? mog?o pocz?tkowo wydawa?. Owszem , obawy by?y, ale Mark Wahlberg sprawdzi? si? znakomicie w roli wskrzesiciela Optimusa Prime'a i ambitnego In?yniera pragn?cego uratowa? Ziemi? przed zamian? jej w Transformium.
Moj? uwag? je?li chodzi o ,,Age of Extinction" przyku?o: posta? Lockdowna, Motyw Ziarna i Transformium oraz Megatron w ciele Galvatrona.  Te rzeczy spowodowa?y krok na przód je?li chodzi o ,,kinowe Transformersy". Oczywi?cie, w ka?dej cz?sci pojawia?o si? co? nowego, ale 4 cz??? przebi?a wszystkie:

Ju? na pocz?tku filmu pojawi? si?  motyw wspó?pracy Ameryka?skiego Rz?du z  innym ,,Botem" z tzw. Lockdown-em. Komiksów i animacji nie widzia?em, wi?c z tego co pami?tam z filmu : Lockdown by? pewnego rodzaju stra?nikiem lub dzia?aj?cym na zlecenie ,,Botem  - Agentem", którego zadaniem na Ziemi by?o: sprowadzenie m.in. : Optimusa Prime'a do swojego ,,Stwórcy". Rz?d USA , a raczej jakie? tajne rz?dowe organizacje w zamian za ,,pokojowe" oddanie Optimusa Prime'a i autobotów  Lockdown-owi,  otrzymaj? tzw. Ziarno - co? w rodzaju bomby atomowej z ,,innej bajki", która zdetonowana na powierzchni Ziemi, zamienia znajduj?c? si? w zasi?gu ra?enia :materi? organiczn? i nieorganiczn? w Transformium - metal , z którego stworzeni s? m.in. Autoboty i Deceplicony. Logiczne idzie zatem wniosek , ?e USA nie potrzebowa?o ju? na swojej Ziemi ?adnych Transformersów: tych dobrych i tych z?ych, bo dzi?ki Transformium po??czonego z ,,Materi? Programowaln?" mogli sobie stworzy? takich ,,Autobotów" ile chcieli.  Ziarna oczywi?cie nie zdetonowano, ale powsta?y ju? wcze?niej w zak?adzie zajmuj?cym si? ,,materi? programowaln?" takie ,,Transformersy" w?a?nie z tej materii , bo po co ?wiatu Transformersy, których i tak nie mogli kontrolowa?, które to  na ludzko?? ,,sprowadzi?y" m.in. Megatrona i inne nieszcz??cia. Z tak? technologi? mogli natomiast zbudowa? tysi?ce w pe?ni ,,Kontrolowalnych" botów.
I tu pojawia si? kolejna ?wietnie dodana posta?, a mianowice: Galvatron. Robi si? ciekawie, gdy firma zajmuj?ca si? wprowadzaniem na ?wiatowe rynki broni przysz?o?ci buduje Galvatrona. U?ywa do tego ,,Technologii Materii Programowalnej". Galvatron  w ostatecznej formie kszta?tem przypomina? prawie, ?e ,,Megatrona" . I takie by?o zamierzenie. Zbudowano go by schwyta? Prime'a i inne autoboty, a pó?niej przekaza? je Lockdownowi by otrzyma? w ko?cu upragnione ,,Ziarno" , jednym s?owem co? za co? :D .

Pocz?tkowo s?dzono, ?e g?owa Megatrona, której pami?? i dane rozszyfrowywa? ma?y : Bot i nast?pnie przenosi? do komputerów i maszyny Galvatrona by?a Martwa. Lecz tak nie by?o. Ludzie jak zwykle ciekawscy i chciwi w swej naturze chcieli troch? tej doskona?ej ,,Technologii Transformersów: lizn??. G?owa ,,Megatrona" fizycznie by?a martwa, ale jego umys? by? w stanie u?pienia, a? do momentu gdy przeniesiono go na szkielet Galvatrona. Wtedy ,,Galvatron" czyli tak na prawd? ,,Megatron" pragn?? tylko zemsty na Primie i autobotach. Z doskonalsz? ,,pow?ok?" z inteligentnej Materii móg? znacznie wi?cej ni? wcze?niej. Gdy ludzie dowiedzieli si?, ?e Galvatron nie tylko ?ciga Optimusa, ale i chce przy pomocy Ziarna zamieni? ca?? Ziemi? w Transformium i odbudowa? Deceplicony , postanowili ruszy? na ratunek.

Optimus Prime  - i tu moje zaskoczenie - budzi tzw. pierwszych Transformersów  -rycerzy, stra?ników, których si?? przekonuje by stan?li do walki z Galvatronem u jego boku. Ci ,,rycerze" zamieniaj? si? w ,,Dinoboty" co jest takim smaczkiem, bo wiem, ?e w animacjach pojawia?y si? motywy Transformersów przyjmuj?cych form? jakiego? zwierz?cia.

Podsumowuj?c : Czy kto? podejmie si? wyzwania i nakr?ci 5 -t? cz??? Transformersów? Co by w niej by?o? Czy by?a by to odr?bna historia, w ogóle nie maj?ca zwi?zku z 4 cz??ci?? Czy Jednak b?dzie to kontynuacja cz??ci 4-tej? Bo film sko?czy? si? tak, ?e mia?em wra?enie, ?e na 90% b?dzie 5-ta ods?ona. Lockdown zgin??, Galvatron prze?y? i skry? si? z ekip? gdzie? w wysokich górach. By?a te? mowa, jak wspomnia?em wy?ej o ,,stwórcy" , kto? kto jak mówi? Lockdown: stworzy? Optimusa Prime'a, Prime si? nie narodzi?, jak sam pierwotnie s?dzi?. Czy poznamy ,,Stwórc?" wszystkich Transformersów, nawet tych najstarszych? Czy akcja przenios?aby si? z Ziemii na Obc? Planet?, a i co z Prime'em? Bo on te? jak Galvatron gdzie? si? oddali? w nieznane miejsca w raz z ,,Dinobotami"..

Jakie s? wi?c wasze opinie na temat ewentualnej 5- tej cz??ci Transformersów? Czy w ogóle by wysz?a? Kto wyre?yseruje i jaka b?dzie?

Dajcie zna? !  8) 8) 8) 8) 8) 8)

:P :P :P :P ;D ;D ;D

394
A Davida Zagra : M.Fassbender tak samo jak w Prometeuszu. To dobrze bo ja go polubiłem już po roli : ,,Magneto - Erika Lensherra" w X - menie Pierwsza Klasa i dalej w X-men Przeszłość, która nadejdzie, no i wiadomo będzie w X-menie : Apocalyps :D   yupi!!
395
 dla mnie  zaskoczenie to :
pocz?tek filmu gdzie jest motyw z??czenia ,,Superman: Man of Steel" - momentu gdzie Kal-el Walczy z gen. Zod-em i niszczycielem ?wiatów z pocz?tkiem z ,,Batman Vs Superman Dawn of Justice" gdzie mamy z kolei Bruce'a Wayne'a który jest akurat w Metropolis i widzi z przera?eniem do czego doprowadzaj? dzia?ania Supermana do zniszczenia ?wiata.. Ach ten ,,wzrok Nienawi?ci" Wayne'a bezcenne.

I jeszcze jedno zaskoczenie to Eisenberg, który dla mnie ?le wcieli? si? w rol? Luthora. Mo?e nie to, ?e nie ten aktor zagra? Lexa, Eisenberg mo?e by? - tylko chodzi o to, ?e pokaza? nam Luthora w tym filmie jako szale?ca, znerwicowanego maksymalnie cz?owieka, który ma tysi?c my?li na ko?cu j?zyka i nie wie co powiedzie?. W ogóle jego postawa cia?a, mowa jako Luthor i te d?ugie w?osy. Nie wiem czy takie by?o za?o?enie Z.Snydera, ale k?óci si? to z moim wyobra?eniem L.Luthora jako opanowanego cz?owieka, który wie stanowczo czego chce, zawsze wystrojony, wysoki i wysportowany. No zobaczymy mo?e w przysz?o?ci jak ju? zgolili Luthorowi te w?osy to Eisenberg co? lepiej go zagra.

Oczywi?cie jest to moja opinia, a ka?dy mo?e film odbiera? inaczej :D
396
Inne filmy i seriale / Odp: The Avengers
01 Maj 2016, 15:24:15
Witajcie!

Ostatnio u mnie na fali tematyka związana z Avengers, a szczególnie z postaciąUltrona. Po obejrzeniu obu części filmu Avengers, postanowiłem obejrzeć serial animowany : ,,Avengers: Potęga i Moc" oraz ,,Avengers : Zjednoczeni". Chcę jeszcze poszperać trochę w komiksach na ten temat, ale to inną drogą.

Nie wiem jak jest w pierwowzorze - w komiksach: ale w ,,Avengers - Age of Ultron" Ultrona stworzył Iron Man. Program ,,Ultrona" Tony Stark miał zaprojektowany wcześniej, na dużo wcześniej niż wskazywała by na to akcja tej części ,,Avengersów". Ale gdy w jego ręce trafiło Berło Lokiego, które zawierało w sobie kamień nieskończoności o potężnej mocy i Sztucznej Inteligencji, która przewyższała swoim rozmiarem i konstrukcją tzw. Siatką czy matrycę Jarvisa - Iron Man postanowił to wykorzystać i wprowadzić do programu ,,Ultrona" tą Sztuczną Inteligencję. No raczej nie było to dobry pomysł, bo Ultron zyskał świadomość - poczucie własnego istnienia, ale cel dla którego został stworzony, był sprzeczny z tym co ujrzał gdy podłączył się do Internetu i ogólnej bazy danych.

Ultrona stworzył tu Iron Man by stał na straży pokoju i bronił ludzkości, ale gdy Ultron po wtargnięciu do sieci - ujrzał sceny, na których Avengersi zamiast zaprowadzić ład i porządek, swymi działaniami narażają ludzi na cierpienie i straty, więc żeby tego uniknąć jedynym dla niego rozwiązaniem jest Zagłada Avengersów

I tak samo jest w serialu animowanym ,,Avengers - Potęga i Moc" gdzie Ultron - 5 w wyniku ewolucji swojego oprogramowania i obserwowania świata mówi wprost, że Avengersów trzeba zgładzić, by świat odzyskał pokój i równowagę.

Tu pojawia się jedna zasadnicza różnica: Ultrona  tworzy : Ant-Man - Hank Pymm, z drobną współpracą R. Richardsa - mr. Fantastic i Iron Mana. Ultrona - 5 widzimy już w pierwszych odcinkach tej animacji, gdy strzeże tzw. twierdzy - pomniejszonego przez cząsteczki Pymm najostrzejszego więzienia dla Superprzestępców. I tu , w ,,Potędze i Mocy" Avengersi walczą z ,,Ultronem - 5" i go niszczą, ale jak się okazuje ,,Ultron-5" jakimś cudem zdołał przegrać do sieci swoją ,,pamięć"z ostatniego istniejącego egzemplarza i przetrwać.

Ultron - 5 ewoluował, zdał sobie teraz sprawę - że ludzkość to niedoskonały gatunek, wyniszczający się nawzajem, a jedynym sposobem, by ocalić ,,Świat" jest zagłada całej ludzkości. I tak narodził się ,,Ultron - 6".

Ultron -6 i też został pokonany, ale tym razem Ant-man uczy się na błędach i wyciąga wnioski. Zauważa bowiem, że w logice ,,Ultrona-6" jest błąd: otóż Ant-Man stworzył ogólnie ,,Ultrona" - kopiując do niego schemat swojego Umysłu -umysłu człowieka. Zatem ,,,Ultron-6" jest człowiekiem, więc twierdząc, że należy zgładzić całą ludzkość  Ultron wyniszcza też sam siebie.

I tak oto Ant-Man wykorzystując pułapkę logiczną w oprogramowaniu ,,Ultrona-6" przekonał go do wyłączenia swojego systemu. ,,Ultron -6" odszedł w niepamięć! Czy aby na pewno?

Ja dalej nie doszedłem co z tym ,,Ultronem" - Czy to było jego ostateczne unicestwienie? Jeszcze przede mną dalsze Odcinki Avengersów, oraz następny serial ,,Avengers - Zjednoczeni", a 3 sezon ,,Avengers - Zjednoczeni" nosi tytuł : Ultron Revolution... Hmmm to się robi ciekawie!

Co o tym sądzicie? Czy wiecie coś więcej na ten temat? Czy tu wyjaśnia nam się sytuacja ze słynnym Ultronem? Czy jest to gdzieś jeszcze szerzej obgadane? ::) ::) ::) ::) ::) ::)
397
No w?a?nie dzi?ki za Informacje: no green lantern jakby by? w drugiej cz??ci to bym si? strasznie ucieszy?.. Wg. mnie to posta? charakterystyczna dla DC i niezb?dna dla Justice League, ale czy ,,Green Lantern'a " zagra R. Reynolds? Mo?e by? tak, ?e po??cz? si? w?tki ze swiatów poszczególnych bohaterów w drugiej cz??ci Justice League: a chodzi mi o ,,Green Lantern" bo w serialu animacyjnym o Zielonej latarni jest motyw walki H.Jordana i ca?ego korpusu z tzw. Antymonitorem - istot? ze Sztuczn? Inteligencj? , która przy pomocy ?owców (pierwotnych wersji Latarni) i Aji chce zg?adzi? Wszech?wiat: pozbawi? go istot, które czuj? emocje .. A co ztym flashem? Flash pojawi si? w filmowym Justice League? bo z tych urywek na filmie Batman vs Superman by?o wida?, ?e Flasha gra teoretycznie kto inny ni? w serialu ,, kto inny ni? Grant Gustin  :D :D :D :D
398
Inne filmy i seriale / Odp: Obcy i tym podobne
30 Kwiecień 2016, 00:57:45
W sumie wyszły 4 filmy o słynnym i przerażającym ,,Obcym" , rozpoczynając od ,,Obcy - ósmy pasażer Nostromo" a kończąc na ,,Oby - Przebudzenie" . Można jeszcze dodać kolejne świetne kino w tematyce Aliena : ,,Prometeusz" . ,,Prometeusz" wszedł do kin w 2012 r. R. Scott tak jak w Przypadku ,,pierwszego" obcego i tu wykonał świetną robotę. Film ten to swoisty, niezwykle pomysłowo nakręcony prolog, spin-off  do całej Sagi ,,Aliena".  Mówiąc krótko załoga statku wybiera się daleko w Wszechświat by poszukiwać śladów pochodzenia ludzkości. Odnajdują ślady pierwotnych ludzi, naszych ,,Stwórców" i ,,Prometeuszów", rasę istot dosłownie przypominających ludzi ale wyżej rozwiniętych i wyprzedzających nas w drabinie ,,Ewolucyjnej". Nasi ,,Ojcowie" mieli jednak swoją ciemną stronę. Gdzieś w połowie filmu widać jak eksperymentują oni nad stworzeniem monstrum które od razu rzuca się w oczy i nasuwa wniosek dla widza, że film idzie w kierunku wyjaśnienia pochodzenia ,,słynnego ksenomorfa". Koniec końców  ,,Prometeusz" kończy się tak, że istoty, które hodowali ,,Pra-ludzie" ,miały im służyć do podboju światów takich jak Ziemia, ale wymknęło się to spod kontroli i inwazja na naszą jakże piękną planętę im się Nie udała. W jednej z ostatnich scen widać jak bardzo pierwotna forma Ksenomorfa - to co najpierw wykluwa się z jaja - atakuje tego Nadczłowieka i po jakimś czasie wykluwa się z niego : Ksenomorficzny Alien. I teraz pytanie czy jest to ostateczna forma Ksenomorfa, który swoim przerażającym wyglądem i tym zżerającym kwasem wydobywającym się z pyska zrewolucjonizował świat horroru i kina sci - fi? Moim zdaniem: NIE.  Ponieważ nie bez przyczyny  R.Scott tak kończył ,,Prometeusza". Na pewno dalsza część lub części wyjaśnią i pokażą nam ostateczny kształt Obcego znany z podstawowej Sagi.  Z tego co wiem w literaturze o ,,Obcym" tego nie ma, bo książek jest w sumie 25, ale chyba wszystkie zostały napisane w oparciu o filmowe scenariusze. Rok 2017 zatem zapowiada się ciekawie.  Będzie chyba kontynuacja ,,Prometeusza" bo znów reżyserka R.Scotta a wiadomo , że ,,Alien : 8 pasażer Nostromo" spod jego ręki wyszedł genialnie.  6 film w tematyce obcego będzie brzmiał : Alien : Covenant - Obcy Przymierze.

Na ten moment nie mam pojęcia czego dokładnie będzie dotyczył ,,Alien - Covenant". Swoje zdanie podałem i dalej się trzymam tego, że to będzie na 1000% kontynuacja ,,Prometeusza" i wyjaśnienie jak ostatecznie ewoluował ,,Ksenomorf" . Może pojawi się niedługo jakiś Teaser Trailer lub wiadomości z planów zdjęciowych.
Jakie są wasze opinie na temat samego filmu ,, Prometeusz", postaci ,,Aliena" i tego co będzie w ,,Alien - Covenant"? Dajcie znać. Temat do rozmów ciekawy!
Pozdrawiam! ::) ::) ::) ??? ??? ??? ???
399
Musz? przyzna?, ?e tak samo jestem ciekaw tego starcia Capitana Ameryki z Iron Manem. Czy oka?e si? to bratobójcza wojna? W?tpi?, by do tego dosz?o, by Iron Man i Capitan Ameryka zgin?li  w ,,Civil War". Pewnie gdzie? w 3/4 filmu zdadz? sobie spraw?, ?e celowo zostali sk?óceni by doprowadzi? do ca?kowitego rozpadu Avengers. Kompletnie by nie mia?o sensu u?miercanie tych bohaterów w ,,Civil War". To jaki sens mia?oby robienie dwóch nast?pnych cz??ci Avengersów za 2 i 3 lata, skoro pozabijaliby si? za?o?yciele i g?ówni przywódcy ,,M?cicieli", bez których ja sobie tej grupy nie wyobra?am. No có? na razie to s? czyste spekulacje. Jedyne co wiem to to, ?e tak jak wcze?niej wspomina?em w ,,Infinity War pt:1 i chyba 2" te? b?dzie motyw Thanosa i r?kawicy , która skupi w sobie moc 6 pot??nych kamieni niesko?czono?ci, co jeszcze b?dzie oprócz tego? Mo?e pojawi? si? Ronan Oskar?yciel Kri  , który pojawi? si? w ,,Stra?nikach Galaktyki" jako wykonawca woli Thanosa, ale wygl?da?o na to, ?e Ronan zosta? unicestwiony przez moc Kamienia. Ronan w ,,Stra?nikach Galaktyki" ?ciga? P.Quila i ekip?, bo Thanos chcia? zdoby? tajemnicz? kul?, która mie?ci?a w sobie jeden z kamieni niesko?czono?ci i map? do pozosta?ych (chyba co? takiego).

Czy sk?ad, który by? w Avengers: Czas Ultrona b?dzie w nast?pnych cz??ciach? zobaczymy co z Thorem, bo przecie? w 2017 ma wyj?? Thor: Ragnarok. Tak samo Hulk, który po ,,Czasie Ultrona" polecia? gdzie? Quinjetem i zaszy? si? daleko od k?opotów, by nie krzywdzi? ludzi w tym Wdowy, na której mu zale?a?o, ale to bardziej Bruce'owi :) . Skoro w ,,Civil War" pojawi si? Czarna Pantera, Spider-Man : to w ,,Avengers Infinity War pt1 i pt2" te? ich zobaczymy? Mo?e do??czy Ant-Man, chocia? w?tpi? bo szykuje si? film - dalsza cz??? Ant-Mana, który podobno ma mie? tytu?: Ant-Man i WASP. Fajnie by by?o gdyby si? pojawi?a WASP, bo w ,,Avengers Zjednoczeni" i "Avengers Pot?ga i Moc" tam wyst?puje.

;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
400
po Obejrzeniu Avengersów i Avengersów : Czas Ultrona oraz praktycznie całej sagi filmów na temat bohaterów wchodzących w skład ,,Mścicieli" i licznych seriali animowanych zastanawiam się co będzie i czym może zaskoczyć nas następna część przygód o Avengersach: Avnegers: Infiniti War. Na koniec filmu jak zwykle trzeba się uzbroić w cierpliwość i poczekać na krótki kilkunastosekundowy zwiastun, który zwykle mówi nam co będzie w następnej części, lub czy w ogóle będzie w następna część.
I tak było w przypadku Avengers : Czas Ultrona. Jakieś z 4 - 5 minut po zakończeniu filmu pojawił się: Tanos - mityczny Tytan Pan Wszechświata - pradawna potężna Istota, która pragnie podboju całego Wszechświata. Tanos co widzimy tylko na chwilę na filmie sięga po rękawicę, która o ile pamiętam miała miano rękawicy Mocy lub coś takiego. W serialu animowanym : Avengers : Zjednoczeni w sezonie 2 pojawia się Tanos , który właśnie korzysta z takiej rękawicy, a służy mu ona do władania potęgą 6 kamieni nieskończoności, a wiadomo - te 6 kamieni to najpotężniejsza siła we wszechświecie Wiele odcinków w ,,Avengers : Zjednoczeni" w drugim sezonie poświęcona jest chyba po kolei każdemu z kamieni. Każda moc jest inna, każda jest równie potężna. Już siła jednego w nieodpowiednich rękach może zgładzić całe życie na Ziemi i dobrać się za skórę nie jednemu mocarstwu w Galaktyce. Jeśli oglądaliście Avengers: Czas Ultrona - to wiecie, że Vision - który pierwotnie miał być dzieckiem Ultrona, ma wbity dosłownie w środek głowy jeden z tych kamieni. Moc, którą posiada ten żółty kamień , który nosi Vision jest tak potężna, że powoduje iż Vision ,,jest godny" dobyć młota Thora, co mnie szczerze wprawiło w osłupienie.
I myślę, że scenarzyści i reżyser dobrze zrobili, że pomyśleli nad stworzeniem takiej sceny, w której wspomniany Vision z łatwością podnosi Miolnira. Sam Thor - a przecież traktowany jest jak Bóg, podkreśla Wagę takiego czynu. Siła kamienia nieskończoności pozwoliła m.in. pokonać Ultrona, ale co tam Ultron teraz Avengers będą mieli o dużo dużo większy problem niż zwykle. 

Jeśli chodzi o Kamienie nieskończoności: to ich motyw pojawił się też w ,,Strażnikach Galaktyki", gdzie ,,StarLord" i jego ekipa starali się odgadnąć czym jest tajemnicza stalowa kula,  którą chce dostać Ronan Oskarżyciel. Kolekcjoner wyjaśnił im, że znajduje się w niej: kamień nieskończoności i zawarta jest w tej kuli historia tych Kamieni.

Kamienie nieskończoności wg. historii ze Strażników Galaktyki : Istniały tuż przed powstaniem wszechświata jako 6 osobliwości. Gdy doszło do Wielkiego Wybuchu i powstał Wszechświat zamieniły się one w 6 kamieni nieskończoności.

Moje zdanie jest takie: że na 80% w Infinity War pojawi się motyw Tanosa, pragnącego za pomoca rękawicy i kamieni  nieskończoności zawładnąć Wszechświatem. Jak Avengersi będą z tym Walczyć? Czy pomoże im Dr Stange? Może spotkają się ze Strażnikami Galaktyki? Kilkusekundowe ujęcie tego potężnego Tytana, jakim jest Tanos wzbudziło ciekawość, ale tak do końca wiele nie wyjaśniło.

A co wy o tym sądzicie? Co będzie głównym tłem w Avengers Infiniti War cz.1 i cz.2? Czy będą jakieś motywy poboczne? Jeśli coś więcej wiecie na ten temat to dajcie znać !  ::) ::) ::) ::) ::) ::)
401
Justice League / Justice League
25 Kwiecień 2016, 00:18:13
Witam wszystkich!

Kilka dni temu, dopiero kilka dni temu , miałem przyjemność w końcu obejrzeć sobie w kinie w 3D choć w 3D mnie nie powaliło : Batman vs Superman - Świt Sprawiedliwości . Efekty specjalne w klasycznym 3D były niezłe, ale czegoś mi jednak brakowało - jeśli chodzi tylko o efekty, szkoda że nie wybrałem się na seans IMAX 3D - uwierzcie mi klasyczne 3D a IMAX 3D to ogromna różnica.

Batman vs Superman  podrzucił nam kilka możliwości jeśli chodzi o zapowiadany z wielkim rozmachem film , który ma przebić Avengersów: ,,Justice League"
Jacy bohaterowie będą w filmowej ,,Lidze Sprawiedliwych"? W ,,Batman vs Superman - Świt Sprawiedliwości" w pewnej scenie Wonder Woman przegląda pliki otrzymane od B.Wayne dotyczące ,,rzekomych" metaludzi. Poszczególne foldery były oznaczone symbolami danych bohaterów, co już zdradzało nam co się w nich znajduje. Wonder Woman odtworzyła foldery i znajdujące się w nich nagrania wideo, na których zobaczyliśmy na dosłownie 1-2 minuty Flasha, Aquamena, Cyborga i Wonder Woman (chyba że o kimś jeszcze zapomniałem). Czy w związku z tym w filmie o ,,Lidze Sprawiedliwych" znajdą się tylko Oni? Czy będzie też oprócz Aquamena, Flasha, którego zagra chyba inny aktor niż ten serialowy, Wonder Woman i Cyborga : Superman i przywódca Ligii Batman? Powinien Być jeszcze Green Lantern , Marsjanin Łowca, Green Arrow, Sokolica, Black Cannary i inni . Raczej wszystkich ,,nie upchają" w jednej części.

A co będzie z fabułą? Głównym motywem filmowej ,,Ligii Sprawiedliwych". Moim zdaniem scenariusz może pójść w starcie Ligii ze swoimi anty bohaterami z Równoległego Wszechświata: tak jak np. W animacji Liga Sprawiedliwych : Kryzys na Dwóch Ziemiach . Może być tak, że Liga Sprawiedliwych zmierzy się z Legionem Zagłady, któremu będzie dowodził Luthor, albo walka Ligii z Brainiaciem, ale Brainiac bardziej zaarysował się wokół Supermana, z resztą Brainiac pierwotnie był Sztuczną Inteligencją Kryptonu, jego skarbnicą wiedzy.

Jakie są więc wasze pomysły i spostrzeżenia, na temat tego co będzie w filmowej ,,Lidze Sprawiedliwych" chyba planowanej na 2017 rok, i jaki skład się tam pojawi, czy tylko przedstawieni w ,,Batman vs Superman - świt Sprawiedliwości"? czy to była tylko taka zmyłka i skład będzie zupełnie inny lub poszerzony. Jeśli wiecie więcej o zapowiadanej głośno superprodukcji to dajcie znać.!!

Dzięki i Pozdrawiam!  8) 8) 8)
402
Inne filmy i seriale / Odp: Flash i wątek Wallego
24 Kwiecień 2016, 12:49:16
Nie wiem czy wiecie, ale w serialu animacyjnym DC Universe : Liga M?odych wyst?puje kto? taki jak Wally , Wally jest z tego co pami?tam jest kuzynem Flasha, albo Flash jest wujkiem Walle'go. DO czego zmierzam? Wally ma moce takie jak Flash, superpr?dko??,niez?e speedforce, ultra-regeneracja. O dziwo w serialu The Flash : mamy przecie? Wallego, który pojawia si? w 2 sezonie i okazuje si? by? drugim dzieckiem Joego. Mo?na rzec, ?e troch? si? wydaje by? Wally z Flasha tajemniczy, jakby chcia? co? koniecznie przed bliskimi mu lud?mi i ca?ym otoczeniem ukry?, jak?? tajemnic?. Czy ten ,,Flashowy" Wally, ma lub b?dzie mia? takie same moce jak Wally z serialu animowanego: Liga M?odych? Czy oka?e si? by? taki jak Flash? Czy to uka?e si? pod koniec drugiego sezonu? Czy taka Akcja Wallego jako Nowego Flasha, pojawi si? w 3 sezonie, czy w ogóle jej nie b?dzie? Z reszt? serial jest robiony na podstawie komiksów DC. Nie trzeba si? trzyma? orygina?u, mo?na zrobi? inn? histori?. Nie wiem co by?o w komiksach czy by? kto? taki jak Wally obdarzony moc? tak? jak Flash, bo w serialu animowanym si? pojawi?.  :o :o :o
403
Inne filmy i seriale / Odp: Marvel Universe
23 Kwiecień 2016, 23:33:11
Jeśli chodzi o zastrzeżenia co do tego, kto wyprodukował X menów pierwszą klasę to tak zgadzam się: oczywiście wyszło to spod studia filmowego FOXa, a nie Marvel Cinematics.
Nie chodziło mi o to, jakie studio filmowe zrobiło dany film, tylko mój wybór był osądzany jeśli chodzi o  wszystkie filmy, które zostały zrobione na podstawie Komiksów Marvela: czyli Uniwersum Marvela, nie ważne jakie to było studio, chodziło o Cały Marvel :
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filmy_na_podstawie_komiksów_Marvela

Był to mój błąd, że nie doczytałem Posta, kolegi, który zaczął temat, a jeśli chodzi o twój wybór LelekPL to popieram jak najbardziej (to jeśli chodzi o MCU)

Przepraszam za kłopot i pozdrawiam. Po to są fora, by się wymieniać wiedzą i doświadczeniem :D
404
Marvel Universe to potężne studio rozrywki. Nie mówimy już o komiksach, w których jest setki, jak nie tysiące postaci, których nie idzie często spamiętać, ale mówimy tu już o filmach, serialach, animacjach, mówimy o całkowitym opanowaniu świata sci - fi i fantasy. Teraz to MARVEL pojawia się dosłownie wszędzie, nawet na bieliźnie, kubkach i pościeli...

I za to ubóstwiam sobie MARVEL ale nie tylko MARVEL ale także i inne Uniwersa takie Jak np. DC. Bo dają nam gamę historii superbohaterów , z którymi możemy się utożsamiać i i ich przeciwników, bo dają  potężny mający nie mieć końca świat, który nic tylko podziwiać i czerpać inspiracje.

Jeśli chodzi o twoje opinie na temat topowych filmów MARVELA, muszę powiedzieć, że podzielam po części twoje zdanie. Rzeczywiście produkcji jest dużo, więc fani mają w czym wybierać. Mi jest trudno do końca wybrać swoje top 5 czy top 10 z filmów MARVELA, zależy pod jakim kątem się patrzy, czy porównujemy to do komiksowych pierwowzorów, czy oczekujemy nowej aranżacji, czy patrzymy na wątki połączone z dawką humoru, czy też interesują nas kreacje poszczegółnych bohaterów bądź efekty specjalne. Musiałbym sobie to wszystko przemyśleć i podsumować, raczej spontan by to nie był.

Wsadzając wszystko do jednego worka i efekty specjalne i fabułę i poszczególne wątki, kreacje bohaterów i stosunek do swoich pierwowzorów najlepszym filmem do tej pory który oglądałem to X men - Pierwsza Klasa. Cenię sobie tu postać Magneto, Dr Xaviera i Mysitque, poznanie ich historii, dojrzewania jako ludzi obdarzonych supermocami, to jak utożsamiali się ze swoim ,,darem" już jako młodzi ludzie, jak i to że ta część otwiera nowy tryptyk X menów, można to traktować jako prolog do pierwszych 3-ch części.

Trudno do końca się zdecydować, jest w czym przebierać :O  ::) ::) ::) ::) ::)
405
Seriale animowane i TV / Odp: Gotham - serial TV
20 Kwiecień 2016, 09:46:38
 ;D ;D ;D  A propos Gotham !: jaki b?dzie sezon 3 ? moim zdaniem sko?czy si? na tym, i? ,,Jimbo" wraz z Harveyem i swoj? zaufan? ekip? znajd? prawdziwego zleceniodawc? dla Malone'a tego, który poci?gn?? za spust, tego który zabi? rodziców Bruce'a, Czy rzeczywi?cie kto? kaza? zabija? rodziców Bruce'a? zale?y.. Bo zabójstwo to mog?o si? okaza? czystym przypadkiem, gdy z?odziejaszek Malone jako? tam si? natkn?? na Pa?stwa Wayn'ów przy teatrze, bo potrzebowa? forsy, a jeszcze Mama Bruce'a mia?a na sobie drogi naszyjnik z pere? i tak si? to potoczy?o jak si? potoczy?o, wszyscy fina? tego znamy. Pa?stwo Wayne zgin?li. Mo?e by? i tak, ?e kto? zleci? zabójstwo Wayne'ów by to wygl?da?o na czysty przypadek. Có? Waynowie, byli niewygodnymi graczami w ?rodowisku Gotham, mimo i? praktycznie ca?e Gotham nale?a?o do nich, dysponowali ogromnym maj?tkiem i jeszcze wi?kszymi wp?ywami w mie?cie jak i w kraju..Pewnie kto? z zarz?du Wayne Enterprisses zleci? to zabójstwo by na jaw nie wysz?y te eksperymenty , które co wida? w serialu ,,Gotham" maj? miejsce w ,,podziemiach" g?ównej albo której? z siedzib firmy Waynów. Wed?ug mnie za zabójstwo Wayn'ów mo?e by? odpowiedzialny Dr. Hugo Strange, który wraz z Waller szefuj? tajnym projektom naukowym WE , Których ,,nie ma" w bud?ecie, projektom, które maj? przywróci? do ?ycia najgorszych kryminalistów i zrobi? z nich ?ordek do przej?cia w?adzy w Gotham. Galavan i jego rodzina, która ,,pono?" od podstaw zbudowa?a Gotham to raczej pionek w ca?ej grze.

W 3 sezonie b?dzie wg. mnie walka Jimma Gordona z ,,nowymi" by?ymi przest?pcami Gotham, którzy zostan? pewnie ulepszeni w Laboratoriach W. Enterprises przez H. Strange'a i A. Waller - co sugeruje nam niejedna scena z serialu np. niektóre uj?cia pokazywa?y Galavana, który zosta? zamro?ony i przebywa? w jakiej? kriokomorze w ,,piwnicach" WE, wygl?da?by jakby mia? by? ,,two face" . Widzia?em te? scen? z której wynika?o ?e Dr. Strange mo?e o?ywi? Fish Mooney , bo jej ?mier?, nie wiadomo czy to by?a nawet ?mier? s? niejasne.

3 sezon mo?e te? pój?? w inn? stron?. Chcia?bym by by?o tak, ?e akcja 3 sezonu b?dzie si? rozgrywa? gdy Bruce b?dzie mia? ko?o 25 lat i b?dzie to wtedy moment gdy powróci po 8 czy 9 latach nieobecno?ci w Gotham  i wtedy dokonaj? si? jego wybory co do zwalczania przest?pczo?ci w Gotham i bycia jako Batman.  Móg?by sezon 3 opiewa? w zupe?nie now? obsad? aktorsk?. Mo?e by? tak te? ?e 90% sezonu 3- ciego b?dzie skupione na przygotowaniach 25 letniego Bruce'a do bycia Batmanem: zbieranie materia?ów, tworzenie nowych technologii, geneza stroju, czy te? pomys?, ?e musia? akurat by? ,,Batmanem" a nie kim? innym, co za tym idzie kilka odcinków podobnych do filmu ,,Batman - Pocz?tek" gdzie szkoli si?  w wysokich Himalajach pod okiem Ligii Cieniii by zdoby? umiej?tno?ci potrzebne by oczy?ci? Gotham ze z?a i ,,brudów" miasta.

Koncepcji odno?nie tego co b?dzie w 3 sezonie jest mnóstwo. Ciekawie si? mo?e przedstawia? sytuacja z Copplebotem i Butchem, który zacz?? wspó?pracowa? z siostr? Galavana... No zobaczymy :D :D :D :D :D :D :-X :-X :-X :-X