19 Wrzesień 2020, 02:09:40

Aktualności:

Trwają zmiany na forum.

UWAGA: MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PROBLEMY Z WYSYŁANIEM MAILI Z FORUM


Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wątki - blackout

1
Tak. Od kwietnia ruszaj? 2 miesi?ce wielkiego wydarzenia czyli CONVERGENCE.
Marvel ma SECRET WARS zer?ni?te z CRISIS ON INFINITE EARTHS a Dc ma CONVERGENCE zer?ni?te z SECRET WARS- fajnie nie? :D
No ale przejd?my do DC. Czy rzeczywi?cie tego potrzebujemy? Ka?dy tutaj zapewne zna mniej wi?cej plot tej historii. Braniac (new 52?) maj?c jak na razie z niewiadomego powodu dost?p do wszystkich linii czasowych i rzeczywisto?ci tworzy poza czasem i przestrzeni? (czy jako? tak) planet? gdzie pod kopu?ami gromadzi wybrane przez siebie miasta z bohaterami. Potem opuszcza kopu?y i nie wiadomo z jakiego powodu bohaterowie ze sob? walcz?. Super, nie?
Nie.
Mam ogromne obawy co do tej historii. Boj? si?, ?e jak ona si? sko?czy to mo?e powsta? totalna klapa. Znowu nowa rzeczywisto?????? NIE tylko nie to!!!!!!!!!!!!!
Szczerze to mam ogromn? nadziej?, ?e historia ta sko?czy si? tak, ?e WSZYSCY bohaterowie ze wszystkich rzeczywisto?ci wróc? na swoje ziemie. W magiczny sposób wspomnienia wszystkich mieszka?ców zostan? wymazane i wszystko dalej b?dzie si? toczy?o jak wcze?niej. Tutaj podam 2 przyk?ady, które jakby nie patrze? musz? mie? sens i powinny si? wydarzy?.

Jako jedna z postaci, która si? pojawia w historii jest SUPERMAN RED SON (z t? postaci? jest nieco problem ale o tym potem). Zak?adamy, ?e zostaje on wzi?ty ze swojej ziemi w latach 70tych historii 'Red Son'. Bierze udzia? w Convergence a nast?pnie spowrotem wraca na swoj? ziemi?. Zatem z punktu widzenia chronologii Convergence mo?e si? dzia? pomi?dzy (tak na ?lepo) stron? 16 a 17 Superman: Red Son #2.

Kolejn? postaci? jest Supergirl (pre crisis). Musi ona wróci? by zgin?? w mini serii Crisis On Infinite Earths. Zatem Convergence dzieje si? zapewne przed Crisis.

Ok a tutaj problemy, które znalaz?em czytaj?c opisy zapowiadanych komiksów czyli solicitations.

1. CONVERGENCE ACTION COMICS #1
STARRING HEROES FROM CRISIS ON INFINITE EARTHS! Superman teams up with Power Girl, but can they stop a nuclear strike by LEX LUTHOR and STALIN of Red Son Moscow?
What??????????? Luthor i Stalin????? Stalin zgin?? d?ugo przed tym nim w historii pojawi?a si? w swoim oficjalnym stroju Wonder Woman. W zapowiedzi drugiego numeru mamy na ok?adce Power Girl walcz?c? z Wonder Woman. Do tego Luthor i Stalin razem????? WTF?


Ok dalej.

CONVERGENCE: DETECTIVE COMICS #2
STARRING HEROES FROM CRISIS ON INFINITE EARTHS! Helena Wayne and Dick Grayson attempt to keep Bruce Wayne's memory alive as they come to blows with the powerful Superman Red Son characters!

Co tutaj nie pasuje? Mowa tutaj napewno o tej samej postaci co wcze?niej pojawia si? w Action Comics?
Kto czyta? RED SON wie, ?e Stalin zgin?? dzie? po tym jak rodzice yyyyy... Bruce'a zostali zabici. Zatem Batman musia? pojawi? si? lata pó?niej. Zatem jak to si? ma do Action Comics #1 (gdzie Stalin ?yje). Stalin i Batman razem nie mog? by? na planecie i pod kopu?? jak? stworzy? Brainiac!!!!!! Zreszt? patrz wcze?niejsza sprawa Wonder Woman.

Ok jedziemy dalej.
CONVERGENCE: WONDER WOMAN #2
STARRING HEROES FROM CRISIS ON INFINITE EARTHS! Diana Prince gets blood on her jumpsuit as she takes on vampire versions of The Joker and the rest of the Red Rain ghouls!


What???????????? Joker zosta? zabity w BLOODSTORM. Batman rozpru? mu gard?o. Nie zosta? on wampirem. Jego wampiry zosta?y tak samo rozwalone w tej historii. No chyba, ?e sta?o si? to OFF PANEL i czytaj?c CRIMSON MIST Joker gdzie? tam sobie istnieje?

Do tego wszystkiego jest jeszcze jedna kwestia. Mianowicie g?ównie pojawiaj? si? w convergence wersje bohaterów z:
- CRISIS ON INIFINITE EARTHS (Pre crisis)
- Post Crisis/Zero Hour
- Pre Flashpoint (ja bym to nazwa? POST FLASHPOINT czyli kontynuacja starego DC)

Za bardzo nie rozumiem ró?nicy pomi?dzy ZERO HOUR a PRE FLASHPOINT. Przecie? to wci?? ta sama rzeczywisto??!!!!!!! No i tu dochodzi do paradoksu gdzie np.CONVERGENCE: HARLEY QUINN #2
STARRING HEROES FROM THE PRE-FLASHPOINT DCU! Harley Quinn, Catwoman and Poison Ivy fight Captain Carrot and his Amazing Zoo Crew - to the death!


CONVERGENCE: CATWOMAN #2
STARRING HEROES FROM ZERO HOUR! Witness the shocking conclusion to Catwoman's altercation with the Kingdom Come Batman!

Zatem to tak jakby Catwoman z POST CRISIS earth zosta?a do tej historii a? DWA razy wzi?ta. Bo przecie? ZERO HOUR by?o zdarzeniem, które nie stworzy?o nowej ziemi ani nic. Zatem postacie sprzed i z ZERO HOUR s? tymi samymi postaciami co przed FLASHPOINT. Shit.... To samo tyczy si? WSZYSTKICH postaci z serii "zero hour hero".

Ma kto? jakie? pomys?y lub spróbuje utwierdzi? mnie, ?e jestem w b??dzie? Zamierza?em sobie zrobi? pre order i zamówi? a? 17 serii z CONVERGENCE ale po analizowaniu tego wszystkiego mam mega ogromne w?tpliwo?ci czy to zrobi? :(