16 kwiecień 2021, 02:05:25

Aktualności:


Mogą występować problemy z wysyłaniem maili z forum!


niejasności & wątpliwości

Zaczęty przez Gieferg, 03 sierpień 2012, 22:35:28

Hydro

Jak my?licie, czy podczas wspinaczce Wayne'a ku wolno?ci, w podziemnym wi?zieniu, z tej dziury naprawd? wylecia?y nietoperze, czy mo?e to by?a jego halucynacja?
It's a funny world we live in.

Q

15 sierpień 2012, 00:54:00 #76 Ostatnia edycja: 15 sierpień 2012, 14:22:16 by Q
Co do wieku Bane, to oficjalnie nie jest on znany:


Ale wiadomo, ?e Miranda Tate urodzi?a si? 1978 roku


Oraz, ?e akcja w filmie rozegra?a si? na prze?omie lat 2013/2014 w 2015 roku


a to oznacza, ?e w pod koniec "TDKR" Miranda mia?a 37 lat. Bane jak wiadomo by? od niej starszy, by? mo?e 8-12 lat. Co oznacza, ?e by? tak?e starszy od Bruce'a i pewnie mia? wi?cej ni? 45 lat.
What was the point of all those push-ups if you can't even lift a bloody log?

Si vis pacem, para bellum (If you want peace, prepare for war)

Funky

Więcej niż 45 lat i wyglądał tak młodo? ale dobra nie czepiam się ;)

camel

Có?, czyli zagadk? mamy rozwi?zan?, Bane jest starszy ni? Batman.
Szkoda ?e nie wygl?da, ale co zrobi?. Mamy super villiana i trzeba si? cieszy?.

PS. Juby, móg?by? sobie darowa? impertynenckie teksty, bo nie wychodzi ten cynizm, bardziej infantylno??.
A szkoda, bo zawsze masz co? ciekawego do napisania,  tak nie wiadomo jak na Ciebie patrze?.

edit:@AzBat---> b?d?c mieszka?cem Gotham nie podejrzewa? by? Wayne'a o bycie Batmanem? Bane jest piekielnie inteligentny, wi?c nie by?o by problemem sie domy?le? (zaplecze finansowe, mo?liwo?ci WE, motywacja- o tych rzeczach wiedzia?a Talia)

Patryk02099x

Trochę przesadzacie, bo Wayne nie był gwiazdą Hollywoodu tylko milionerem, a Ci nie są zbyt popularni, choć jak się zdarzy okazja to paparazzi robią im zdjęcie, co miało miejsce w TDKR. Mimo to nikt nie pisał o nim na pierwszych stronach gazet i pewnie była masa innych kandydatów na Batmana.

Megaloman

@ Q
Daty pod map? to czas trwania wystawy, nie czas wojny domowej - gdzie? o tym czyta?em. Mapa przedstawia bitw? o Fort Pu?aski. Z filmem nie ma nic wspólnego, oprócz nazwy "Gotham Historical Society". Ja przypadkiem znalaz?em ma?y b??d: na zdj?ciu z filmu z Foxem i Wayne'm wida? dat? 2015 na gazecie trzymanej przez tego drugiego - powi?kszenie by?o gdzie? tutaj na forum - co by oznacza?o, ?e Dent zgin?? w 2007. Z kolei w TDK na nagraniach z monitoringu na których wida? Jokera jest data 2008 - to te? by?o na Forum Batcave.

@ Hydro
Dobre

Q

Gazeta trzymana przez Wayne ma dok?adnie styczniow? dat? 2015 roku.


W takim wypadku akcja filmu ko?czy si? pewnie gdzie? pod koniec 2015 roku, czyli ró?nice w wieku bohaterów s? mniej wi?cej na takim samym poziomie jak poda?em wcze?niej.

Co do wygl?du Bane'a, to tylko w jednej scenie widzimy go bez maski i w niej wygl?da m?odo, ale ju? dzia?aj?c jako w Gotham nie wydaje si? by? ra??co m?odszy od Bruce'a (po tym jak ten doprowadza si? do porz?dku)
What was the point of all those push-ups if you can't even lift a bloody log?

Si vis pacem, para bellum (If you want peace, prepare for war)

camel

15 sierpień 2012, 15:19:21 #82 Ostatnia edycja: 15 sierpień 2012, 15:30:40 by camel
Cytat: Patryk02099x w 15 sierpień  2012, 10:02:09
Troch? przesadzacie, bo Wayne nie by? gwiazd? Hollywoodu tylko milionerem, a Ci nie s? zbyt popularni, cho? jak si? zdarzy okazja to paparazzi robi? im zdj?cie, co mia?o miejsce w TDKR. Mimo to nikt nie pisa? o nim na pierwszych stronach gazet i pewnie by?a masa innych kandydatów na Batmana.
Nikt tu nie przesadza.
Pisali o nim na pierwszych stronach gazet, informowali o nim w wiadomo?ciach- to wiemy z Beginsa. Wiemy te? ?e paparazzi po 8 latach nie mieli problemu z rozpoznaniem go.
To by? cz?owiek-instytucja, jego rodzice po??czyli miasto, w centrum sta?a wie?a z jego nazwiskiem.
Cytat: Q w 15 sierpień  2012, 14:20:09
Co do wygl?du Bane'a, to tylko w jednej scenie widzimy go bez maski i w niej wygl?da m?odo, ale ju? dzia?aj?c jako w Gotham nie wydaje si? by? ra??co m?odszy od Bruce'a (po tym jak ten doprowadza si? do porz?dku)
W ko?cu wysportowany ch?opak ten Bane, a wiadomo ?e to eliksir m?odo?ci ::)

Cytat: Hydro w 14 sierpień  2012, 23:40:58
Jak my?licie, czy podczas wspinaczce Wayne'a ku wolno?ci, w podziemnym wi?zieniu, z tej dziury naprawd? wylecia?y nietoperze, czy mo?e to by?a jego halucynacja?
Halucynacje, ale po czym? Po wysi?ku fizycznym czy jedzeniu w The Pit :P

Q

O Bruce'ie pisa?y gazety w Gotham City. Na drugim zak?tku ?wiata ju? tak rozpoznawalny nie by?. Przecie? nawet podczas swojej wyprawy, tylko Ducard wiedzia? kim jest.

Od kiedy to kto? wysportowany musi by? wy??cznie m?ody, czy przed 40-k??
What was the point of all those push-ups if you can't even lift a bloody log?

Si vis pacem, para bellum (If you want peace, prepare for war)

AzBat

Cytat: Hydro w 14 sierpień  2012, 23:40:58
Jak my?licie, czy podczas wspinaczce Wayne'a ku wolno?ci, w podziemnym wi?zieniu, z tej dziury naprawd? wylecia?y nietoperze, czy mo?e to by?a jego halucynacja?
Wylecia?y. Halucynacj? Bruce ma wtedy gdy widzi Ra's al Ghul'a , a poza tym ?ni mu si? ojciec gdy wyci?ga? go ze studni za m?odu.
Cytat: Juby w 14 sierpień  2012, 19:04:57
Pomog? ci okre?li? wiek Batmana. Bruce ma najpierw 39, pó?niej mo?e 40 lat (w BB s? jego 30 urodziny, TDK toczy si? 10 miesi?cy pó?niej, TDKR kolejne 8 lat pó?niej, a akcja ostatniego filmu trwa blisko rok).
Czyli dobrze okre?li?em wiek Bruce'a na podstawie jego wygl?du i tego jak zosta? zaprezentowany. Dzi?ki za doprecyzowanie jego wieku.
Dzi?ki Q za informacje odno?nie wieku Mirandy i czasu akcji filmu. Wi?c dobrze okre?li?em wiek Bane'a na podstawie wydarze? z filmu i Mirandy na podstawie jej wygl?du.
Cytat: camel w 15 sierpień  2012, 02:51:20
edit:@AzBat---> b?d?c mieszka?cem Gotham nie podejrzewa? by? Wayne'a o bycie Batmanem? Bane jest piekielnie inteligentny, wi?c nie by?o by problemem sie domy?le? (zaplecze finansowe, mo?liwo?ci WE, motywacja- o tych rzeczach wiedzia?a Talia)
Pewnie by by? w moim kr?gu osób podejrzanych ze wzgl?du na zasoby jakie posiada, ale tylko na tej podstawie nie wyci?ga?bym wniosków czy Batman to on czy nie. Z tym ?e Bane i Talia wiedz? ?e Bruce to Batman nie mam problemów. Wiedz? pewnie o tym od Ra's al Ghul'a który sam go przecie? wyszkoli?. Natomiast brak wyja?nienia sk?d Bane wiedzia? gdzie znajduje si? zbrojownia Batmana jest dla mnie luk? w scenariuszu. Powtórz? si?- odpowiedzi odwo?uj?ce si? do charakterystyki postaci lub organizacji mnie nie zadowalaj? w przypadku tego pytania.
Cytat: Juby w 14 sierpień  2012, 19:04:57
Ani informacje Alfreda, ani cia?o Bane'a nie sugeruj? absolutnie ?adnego wieku! Kole? broni? Tali? jako m?ody cz?owiek i w filmie najwyra?niej ma za sob? 4 krzy?yk (Arnold Schwarzenegger po 40-tce te? mia? kapitalne cia?o, podobnie Sly Stallone - zero oznak staro?ci, wr?cz przeciwnie - wygl?dali lepiej ni? za m?odu).
Wygl?d, zachowanie osoby i to jak wypowiadaj? si? o niej inni sugeruje mi jej wiek zarówno w filmach jak i w ?yciu. Oczywi?cie tak jak Stallone i Arnold w naszym ?wiecie nie s? zwyk?ymi, pospolitymi lud?mi, tak równie? i posta? Bane'a nie jest zwyk?? osob? w ?wiecie Nolana i mo?e wygl?da? na m?odsz? ni? faktycznie jest. Chodzi jednak o to ?e...
Cytat: Juby w 14 sierpień  2012, 19:04:57
I dochodzimy do kluczowego pytania, które ju? zada?em. Co za ró?nica ile Bane ma lat? I sk?d wytrzasn??e? to i? by? przedstawiany jako m?odszy od Batmana (ja tego nie odczu?em)? I je?eli taki detal "psuje ci odbiór ca?ego filmu" to ty masz problem, bo nikogo innego takiego nie widz?.
...sprawa wygl?da tak:
1. Nie nale?y przedstawia? postaci w filmie na m?odszych/starszych je?li nie s?u?y to ?adnemu celowi, a w TDKR takiego celu nie ma.
2. Pokazuj?c olbrzymi? si??, szybko??, zwinno??, agresywno?? postaci sugeruje si? jej m?odo?? i witalno?? (jak Bane w TDKR).
3. Je?li król ma zosta? zrzucony z tronu za pomoc? si?y fizycznej przez kogo? nowego i zaprowadzony zosta? nowy porz?dek (nawet je?li ten nowy porz?dek to zniszczenie), to wtedy ta nowa osoba powinna by? m?odsza od aktualnego króla. M?odszy wiek osoby zrzucaj?cej aktualnego króla uwydatnia nadej?cie nowego porz?dku. Nast?pnie je?li stary król ma powróci? i odzyska? tron, to jego odrodzenie dokonuje si? najcz??ciej za pomoc? motywu wyj?cia z groty/jamy (jak Batman i Bane w TDKR). Je?li król ma zosta? zrzucony z tronu za pomoc? podst?pu ,wtedy dokonuje tego starszy m?drzec lub kobieta (jak Miranda i Bruce w TDKR). Wi?cej na temat uniwersalnych motywów w ró?nych opowie?ciach/mitach/religiach w ?wietnych ksi??kach Josepha Campbella ,,Bohater o tysi?cu twarzy" i ,,Pot?ga mitu"- polecam gor?co.

camel

Cytat: Q w 15 sierpień  2012, 15:50:50
Od kiedy to ktoś wysportowany musi być wyłącznie młody, czy przed 40-ką?

A kto mówi że musi? :)

Johnny Napalm

Myślę, że Bruce Wayne w świecie dc ma podobny status/pozycje jak Bill Gates w naszej rzeczywistości, więc i we. Włoszech z uniwersum dc taki gość jak Bruce miałby problemy ze swoją prywatnością.
THE EARTH WITHOUT ART IS JUST EHh...

Patryk02099x

Johnny, chyba trochę przesadziłeś, bo Gates czy Jobs budowali po części swoje marki na swoim własnym wizerunku, natomiast Wayne tego nie robił. Przecież on ani tej firmy nie założył ani nie był obecny w momencie, kiedy mógł ją przejąć, dlaczego więc później jego wizerunek miał być jej potrzebny do reklamy? 

Leon Kennedy

CytujZ tym ?e Bane i Talia wiedz? ?e Bruce to Batman nie mam problemów. Wiedz? pewnie o tym od Ra's al Ghul'a który sam go przecie? wyszkoli?. Natomiast brak wyja?nienia sk?d Bane wiedzia? gdzie znajduje si? zbrojownia Batmana jest dla mnie luk? w scenariuszu.

Pewnie wiedz? o tym od Ra's al Ghula, pewnie, bo nie ma tego w filmie ::). Dla mnie wiedz? to od niego, a nie pewnie. Co do tej nieszcz?snej zbrojowni, to ty my?lisz, ?e Talia zacz??a swoj? zemst? dzie? przed pocz?tkiem Rises? Przecie? to by?o planowane lata, a jej macki mia? bardzo du?y zasi?g. Bardziej przyczepi? bym si? jak Vincent do miejsca ukrycia zbrojowni, chod? z drugiej strony pod latarnia najciemniej ;).
Cytuj
...sprawa wygl?da tak:
1. Nie nale?y przedstawia? postaci w filmie na m?odszych/starszych je?li nie s?u?y to ?adnemu celowi, a w TDKR takiego celu nie ma.
2. Pokazuj?c olbrzymi? si??, szybko??, zwinno??, agresywno?? postaci sugeruje si? jej m?odo?? i witalno?? (jak Bane w TDKR).
3. Je?li król ma zosta? zrzucony z tronu za pomoc? si?y fizycznej przez kogo? nowego i zaprowadzony zosta? nowy porz?dek (nawet je?li ten nowy porz?dek to zniszczenie), to wtedy ta nowa osoba powinna by? m?odsza od aktualnego króla.

Napisz do Nolana pouczaj?cy list. A tak ode mnie, to ?e kto? jest silny, agresywny i takie tam nie oznacza, ?e musi mie? np. lat 30!! A z tym zrzucaniem z tronu przez m?odszego, bo musi by? m?odszy, to o fuck. Genialne.

AzBat

Cytat: Leon Kennedy w 16 sierpień  2012, 12:49:46
Pewnie wiedz? o tym od Ra's al Ghula, pewnie, bo nie ma tego w filmie ::). Dla mnie wiedz? to od niego, a nie pewnie.
Dla mnie pewnie bo nie ma tego w filmie i jest to najprostsze, najbardziej oczywiste i eleganckie wyja?nienie.
Cytat: Leon Kennedy w 16 sierpień  2012, 12:49:46
Co do tej nieszcz?snej zbrojowni, to ty my?lisz, ?e Talia zacz??a swoj? zemst? dzie? przed pocz?tkiem Rises? Przecie? to by?o planowane lata, a jej macki mia? bardzo du?y zasi?g.
Oczywi?cie ?e by?o to planowane przez lata. Nie uwa?am ?e zaplanowane to by?o w dzie? czy dwa przed TDKR. Co do macek Ligi Cieni- to jest odpowied? powo?uj?ca si? na charakterystyk? organizacji.
Cytat: Leon Kennedy w 16 sierpień  2012, 12:49:46
A z tym zrzucaniem z tronu przez m?odszego, bo musi by? m?odszy, to o fuck. Genialne.
Nie musi, tylko powinien. Je?li kogo? interesuje ta tematyka, to odsy?am do ksi??ek których autora i tytu?y poda?em. Stara?em si? wyja?ni? to najlepiej jak potrafi?. W ksi??kach Campbella jest to bez w?tpienia du?o lepiej opisane.
Cytat: Leon Kennedy w 16 sierpień  2012, 12:49:46
Napisz do Nolana pouczaj?cy list.
Wola?bym z nim porozmawia?, na pewno by?aby to dla mnie ciekawa rozmowa. Bardzo fajnie by by?o gdyby np. uda?o si? zorganizowa? czat na ?ywo z Nolanem na Batcave.
Cytat: Leon Kennedy w 16 sierpień  2012, 12:49:46
A tak ode mnie, to ?e kto? jest silny, agresywny i takie tam nie oznacza, ?e musi mie? np. lat 30!!
Faktycznie nie musi, ale czy nie sugeruje to takiego wieku? Oczywi?cie mo?na si? pomyli? w ocenie wieku osoby i to nawet sporo, ale to jest film. Przedstawi? spraw? wieku  Bane'a inaczej ni? w postaci punktów. Mo?na sformu?owa? argument: Bane wygl?da na sporo m?odszego ni? faktycznie jest, poniewa? g?upio by wygl?da?o gdyby by? postury np. Gordona i tak wygl?daj?c spu?ci? lanie Batmanowi, a poza tym taka jest charakterystyka fizyczna postaci Bane'a. Zgadzam si? z takim argumentem, ale wtedy nale?y poprowadzi? histori? tak ?eby Bane mia? faktycznie jakie? 30 lat. Wtedy mo?na sformu?owa? argument: Nie ma takiej potrzeby. Bane w ?wiecie Nolana, podobnie jak Stallone i Arnold w naszym, nie jest zwyk?ym facetem i  zachowa? taki m?ody wygl?d i sprawno?? maj?c ponad 45 lat. Na to odpowiadam: Nie nale?y przedstawia? postaci jako m?odszej/starszej ni? faktycznie jest, je?eli nie s?u?y to ?adnemu celowi. Je?li nast?pnie padnie argument, ?e cel jest taki ?eby nie mia? postury np. Gordona, to wpadamy w b??dne ko?o. Jedynym wyj?ciem z tego ko?a jest zmiana albo zmiany w scenariuszu. Dlatego ca?a sprawa z wiekiem i wygl?dem Bane'a jest dla mnie b??dem w scenariuszu.